Krátky rozhovor s predsedom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo odvysielaný v Slovenskom rozhlase dňa k vysokoškolskému vzdelávaniu a akreditáciám študijných programov.