Objednávky

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 5. júni 2019 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 5. júni 2019.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SAAVŠ, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

ČísloDodávateľSídloIČOPopis plneniaHodnota plneniaDátum vyhotoveniaSchválil
2019/0002WebSupport, s.r.o.Karadžičova 12, 821 08 Bratislava36421928doména - saavs.sk10,6828.01.2019Ing. Martin Kuba
2019/0001PosAm, spol. s r.o.Bajkalská 28, 821 09 Bratislava31365078USB Token97,5614.01.2019Ing. Martin Kuba