Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sprístupňuje na verejné pripomienkovanie návrh sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
Tento návrh je dostupný na webovom sídle agentúry.

Pripomienky k návrhu sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo je možné podávať agentúre do 20. apríla 2020 prostredníctvom elektronického formulára.

Pripomienky doručené počas tejto lehoty budú následne vyhodnotené a ich vyhodnotenie spolu s návrhom predložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.