Výkonná rada

Výkonná rada agentúry je orgánom vykonávajúcim zásadné rozhodovanie vo veciach akreditácií formou uznesení a tiež schvaľuje základné dokumenty.

Jej zloženie priamo ovplyvňujú reprezentácie vysokých škôl priamou nomináciou a predstavitelia zamestnávateľských združení. Menuje ich minister školstva.

Predseda výkonnej rady je štatutárnym zástupcom a je vyberaný výberovým konaním.

Predseda výkonnej rady

prof. Ing. Robert Redhammer, CSc.

Podpredseda výkonnej rady

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

Členovia výkonnej rady

prof. dr. MA Július Horváth, PhD.
prof. RNDr. František Kačík, PhD.
Ing. Viliam Kupec, PhD.
Mgr. art. Bálint Lovász
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

Vedúci kancelárie

 

Vedúci kancelárie je v zmysle zákona orgánom agentúry, zabezpečuje riadny chod agentúry, t. j. zabezpečuje administratívne, technické, priestorové a materiálne podmienky pre činnosť agentúry.

Odvolacia komisia

V zmysle zákona budú vymenované ministerkou školstva v druhej polovici roka 2019

Kontrolór

V zmysle zákona budú vymenované ministerkou školstva v druhej polovici roka 2019