Výkonná rada

Výkonná rada agentúry je orgánom vykonávajúcim zásadné rozhodovanie vo veciach akreditácií formou uznesení a tiež schvaľuje základné dokumenty. Jej zloženie priamo ovplyvňujú reprezentácie vysokých škôl priamou nomináciou a predstavitelia zamestnávateľských združení. Menuje ich minister školstva. Predseda výkonnej rady je štatutárnym zástupcom a je vyberaný výberovým konaním.

Predseda výkonnej rady

prof. Ing. Robert Redhammer, CSc.

Podpredseda výkonnej rady

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

Členovia výkonnej rady

prof. dr. MA Július Horváth, PhD.
prof. RNDr. František Kačík, PhD.
Ing. Viliam Kupec, PhD.
Mgr. art. Bálint Lovász
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc

Vedúci kancelárie

 

Mgr. Zuzana Romančíková

Odvolacia komisia

JUDr. Peter Štrpka, PhD. 
JUDr. Marcel Jurko, PhD.
Mgr. Roman Oleksik, LL.M.
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. - predseda
prof. Ing. Jozef Mihok , PhD.
prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. - náhradníčka

Kontrolór

Ing. Ivan Hargaš