Vysoké školy sa musia viac venovať prvákom

Bratislava,24. 9. 2021 – Tento týždeň sa na väčšine vysokých škôl na Slovensku začal akademický rok. Pre vyše 30-tisíc študentov a študentiek je to ich prvý rok na vysokej škole. Z prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Akademická štvrťhodinka vyplýva, že väčšina prvákov potrebuje podporu pri adaptácii na vysokú školu, avšak tá je systematicky […]

Continue Reading

Padli prvé rozhodnutia agentúry k akreditáciám vysokých škôl

V piatok dňa 4. 9. 2020, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo na tlačovom brífingu informovala o prvých rozhodnutiach k akreditáciám vysokých škôl. Agentúra rozhodla vo vzťahu k 168 študijným programom a k 21 právam vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie. Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v prílohe článku.

Continue Reading

Konzultácie k metodike vyhodnocovania štandardov

Agentúra začína konzultácie s predstaviteľmi reprezentácií vysokých škôl a ďalších zainteresovaných strán k príprave metodiky vyhodnocovania akreditačných štandardov. Prípadné námety na zlepšenie prosím adresovať agentúre do 24. 7. 2020 tak, aby sme mohli s nimi ďalej pracovať. Ide o nadväzujúci krok na schválenie a zverejnenie štandardov pre vnútorný systém, štandardov pre študijný program a štandardov pre habilitačné a inauguračné konanie. V zmysle § […]

Continue Reading

Agentúra zverejňuje na pripomienkové konanie návrh Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania návrh Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na svojom webovom sídle www.saavs.sk na pripomienkovanie verejnosťou. Pripomienky zasielajte […]

Continue Reading

Agentúra aktuálne posudzuje 76 správ o odstránení nedostatkov vysokých škôl.

Napriek horúcemu letu sa intenzita prác v agentúre stupňuje. Agentúra prevzala od Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR celkovo 82 správ vysokých škôl „o odstránení nedostatkov“, ktoré vysoké školy zasielali na ministerstvo. Táto povinnosť im vznikla na základe záverov akreditácií v predchádzajúcom období, ktoré prijala ešte Akreditačná komisia.  Agentúra v predmetných správach aktuálne posudzuje odstránenie nedostatkov […]

Continue Reading

Stanovisko k boju proti plagiátorstvu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo považuje plagiátorstvo za nezlučiteľné s kultúrou kvality na vysokých školách. Tolerovanie alebo zľahčovanie závažnosti plagiátorstva podkopáva dôveru verejnosti k vysokým školám. Práve tie majú hlavnú zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vzdelávania. Agentúra v rámci externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania pripravila nové akreditačné štandardy. Obsahujú viaceré požiadavky a mechanizmy na elimináciu plagiátorstva a iných akademických podvodov. […]

Continue Reading

Na schôdzi Výboru NR SR predseda SAAVŠ spoločne s ministrom školstva predstavili návrh akreditačných štandardov

Dňa 2. júna 2020 sa konala 7. schôdza Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport pod vedením predsedu výboru Richarda Vašečku. Na zasadnutí sa zúčastnil tiež minister školstva vedy, výskumu a športu SR, pán Branislav Gröhling, ktorý spolu s predsedom SAAVŠ prof. Robertom Redhammerom predstavili poslancom návrh akreditačných štandardov.   Medzi hosťami boli takisto predstavitelia vysokoškolských reprezentácií – Študentskej rady vysokých škôl, Rady vysokých škôl a Slovenskej rektorskej konferencie, čo výrazne […]

Continue Reading