Externé posúdenie agentúry

V súvislosti so žiadosťou Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo o členstvo v Európskej asociácii pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ENQA) a zápis do Európskeho registra zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR) prebieha externé posúdenie kvality SAAVŠ, ktoré realizuje ENQA v zmysle svojich pravidiel a podpísaného harmonogramu.

Na jeho základe bola vypracovaná a predložená Samohodnotiaca správa SAAVŠ.

Po vykonaní externého posúdenia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo ENQA zverejnila hodnotiacu správu SAAVŠ. Slovenský preklad hodnotiacej správy ENQA k dispozícii tu.