Test FAQ

Otázky a súvisiace odpovede nemusia zohľadňovať špecifiká všetkých vysokých škôl a majú len informatívny charakter. Záväzné sú znenia štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardov pre študijný program a štandardov pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov uverejnené na webovom sídle agentúry.


Okruhy otázok

Otázky a odpovede k podávaniu žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. (1)

OD1/1 Vysoká škola môže požiadať o udelenie akreditácie študijného programu v študijnom odbore a stupni, v ktorom doposiaľ
nemá oprávnenie na uskutočňovanie študijných programov. Do 31. marca 2021 agentúra neodmietne žiadosť o udelenie
akreditácie študijného programu, ak účastník konania má už oprávnenie v príslušnom študijnom odbore a stupni.
Agentúra odmietne žiadosť, ak účastník konania podal žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu na študijný
program uskutočňovaný ako interdisciplinárne štúdiá alebo na študijný program uskutočňovaný v kombinácii dvoch
študijných odborov

Poplatky za konanie o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 21 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona (2)

OD2 Nie, nevzťahuje sa to na všetky takéto prípady. Ide len o tie žiadosti, ktoré je možné posúdiť jednou a tou istou
pracovnou skupinou a uskutočňujú sa v tom istom sídle a na tej istej súčasti vysokej školy.

OD1 Proces podávania žiadosti v IS SAAVŠ je nastavený tak, že žiadateľ na základe podanej žiadosti dostane emailom oznámenie o výške poplatku. Nejasnosti k výpočtu výšky poplatku je možné konzultovať na adrese
ziadosti@saavs.sk.