OT2 Ako máme chápať ustanovenia v čl. 4 ods. 2 písm. d) a písm. g) Sadzobníka poplatkov za úkony SAAVŠ, ktoré
umožňujú využiť znížený poplatok za akreditáciu ďalších študijných programov v rovnakom študijnom
odbore na rovnakom pracovisku, ak sa posudzujú súčasne? Vzťahuje sa to na všetky študijné programy
v rovnakom študijnom odbore a stupni, o akreditáciu ktorých požiadame v rovnakom čase?

OD2 Nie, nevzťahuje sa to na všetky takéto prípady. Ide len o tie žiadosti, ktoré je možné posúdiť jednou a tou istoupracovnou skupinou a uskutočňujú sa v tom istom sídle […]

Čítať viac