OT1/1 Dokedy môžeme požiadať o udelenie akreditácie nového študijného programu?

OD1/1 Vysoká škola môže požiadať o udelenie akreditácie študijného programu v študijnom odbore a stupni, v ktorom doposiaľ
nemá oprávnenie na uskutočňovanie študijných programov. Do 31. marca 2021 agentúra neodmietne žiadosť o udelenie
akreditácie študijného programu, ak účastník konania má už oprávnenie v príslušnom študijnom odbore a stupni.
Agentúra odmietne žiadosť, ak účastník konania podal žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu na študijný
program uskutočňovaný ako interdisciplinárne štúdiá alebo na študijný program uskutočňovaný v kombinácii dvoch
študijných odborov