Proceedings and decisions in scope of ESG

published pursuant to § 4 Art. 2 Lett. h)

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Ekonomická univerzita v Bratislave
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Paneurópska vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita J. Selyeho
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola DTI
Vysoká škola Danubius
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Vysoká škola manažmentu
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Žilinská univerzita v Žiline

Previous system of publishing – applied until 18 March 2024

Agency decisions on the granting of study program accreditation/rejection of applications for the granting of study program accreditation
Applications and documents for applications for the granting of accreditation of study programs according to § 30