Konania a rozhodnutia v rozsahu európskych štandardov a usmernení ESG

zverejnené v zmysle § 4 ods. 2 písm. h)

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Ekonomická univerzita v Bratislave
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Paneurópska vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita J. Selyeho
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola DTI
Vysoká škola Danubius
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Vysoká škola manažmentu
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Žilinská univerzita v Žiline

Pôvodný systém zverejňovania – aktuálny do 18.3.2024

Rozhodnutia agentúry o udelení akreditácie študijného programu/zamietnutí žiadostí o udelenie akreditácie študijného programu
Žiadosti a podklady k žiadostiam o udelenie akrediácie študijných programov podľa § 30
Žiadosti a podklady k žiadostiam o posúdenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania