Overovanie výsledkov prijatých opatrení vysokých škôl

Prešovská univerzita v Prešove

Slovenská zdravotnícka univerzita

Technická univerzita v Košiciach

Trnavská Univerzita v Trnave

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach