Poslanie a vízia agentúry

Poslanie

Poslaním agentúry je prispievať k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike nástrojmi externého zabezpečovania kvality podľa princípov ESG 2015 a v súlade s očakávaniami strán zainteresovaných na vzdelávaní. Agentúra poskytuje vysokým školám odborný a nezávislý pohľad na kvalitu vzdelávania a posilňuje kultúru kvality. Agentúra rozhoduje najmä vo veciach týkajúcich sa udeľovania oprávnení vysokým školám na základe ich žiadostí a tiež plní ďalšie súvisiace úlohy.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. ako právnická osoba so sídlom v Bratislave.


Vízia

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) je národným referenčným bodom v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Je uznávaná v rámci európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

Svojimi činnosťami prispieva k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania, čím sú napĺňané očakávania zainteresovaných strán a širokej verejnosti a tak sa upevňuje spoločenské postavenie a uznanie a zvyšuje atraktivita vysokých škôl v SR.