Žiadosti a spôsob ich podávania

Žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.

Žiadosť o udelenie akreditácie habilitačného a inauguračného konania podľa § 31 zákona č. 269/2018 Z. z.

Žiadosť o udelenie akreditácie spoločného študijného programu podľa § 30 a § 35 ods. 14 zákona č. 269/2018 Z. z

Žiadosť o predchádzajúci súhlas s úpravou študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.

Žiadosť o zrušenie akreditácie habilitačného konania a zrušenie akreditácie inauguračného konania podľa § 32a zákona č. 269/2018 Z. z.

Návrh úpravy študijného programu podľa § 27 zákona č. 269/2018 Z. z.

Žiadosť o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa §24 zákona č.269/2018 Z.z.

Úhrada poplatkov za úkony agentúry