Členovia výkonnej rady agentúry

Predseda výkonnej rady

Podpredseda výkonnej rady

<strong>prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.</strong></p> <p>Elektrotechnik, profesor elektroniky so zameraním na nanoelektroniku, kvantové polovodičové heteroštruktúry a ultravákuové technológie. V minulosti pôsobil na Slovenskej technickej univerzite vo funkcii rektora (2011-2019), predtým prorektora (2003-2011) a ešte predtým prodekana na jej Fakulte elektrotechniky a informatiky (1997-2003).
Jeho prioritou v akademických funkciách bolo najmä vytváranie lepších podmienok na prácu študentov a kolegov, systematické oceňovanie ich dosiahnutých úspechov, podpora študentských, učiteľských aj vedeckých osobností, podpora technologického transferu, inovácií a podnikania. Stál pri zrode Univerzitného podnikateľského inkubátora STU (2004), ktorý už podporil vznik a rozvoj viac ako 100 inovatívnych start-up podnikov a ďalej univerzitného podniku STU Scientific, sro.

Získavaním a racionálnym využívaním zdrojov v rokoch 2011-2019 prispel k významnej obnove a revitalizácií základnej infraštruktúry, k zníženiu emisií skleníkových plynov a k úspore energií budov fakúlt a študentských domovov STU (cca 2 mil. € ročne), k dobudovaniu novej, modernej budovy Fakulty informatiky a informačných technológií a tiež aj k vybaveniu výskumných laboratórií najmodernejšou vedeckou technikou, projektami rozvoja centier excelentnosti, kompetenčných centier, Univerzitného vedeckého parku, či investičného „major“ projektu spoločného s Univerzitou Komenského v Bratislave ACCORD (Advancement of Capacities and COmpetencies in Research and Development) financovaných najmä z Európskych štrukturálnych fondov.

Absolvoval prestížny International Visitor Leadership Program zameraný na aktuálne problémy vysokého školstva v USA (2006). V rôznych obdobiach pôsobil v Rade pre výskum, vývoj a inovácie vlády SR, v predsedníctve Agentúry na podporu výskumu a vývoja, bol podpredsedom Rady štátneho programu výskumu a vývoja, predsedom Rady pre vedu a techniku Rady vysokých škôl. Je prezidentom Slovenskej vákuovej spoločnosti, predsedom správnej rady SAIA. Bol členom exekutívy medzinárodnej únie pre vákuovú fyziku, techniku a aplikácie IUVSTA, členom IEE, IEEE, MRS a iných odborných spoločností.

Ako jeden z mála manažérov z verejného sektora získal v roku 2012 nomináciu TREND TOP Manažér roka, bol ocenený medailou Slovenskej akadémie vied Nummum Academiae Memorialem Tribut za podporu vedy, získal nomináciu IT osobnosť roka (2015) a čestný titul professor Honoris Causa, Obuda University Budapest (2016).
Je absolventom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1988), CSc. (PhD. STU 1993), časť štúdia absolvoval na University of York vo Veľkej Británií (1991/92).

<strong>prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M.</strong></p> <p>Geograf s pedagogicko-výskumným zameraním na humánnu geografiu a vývoj geografického myslenia. Pôsobí ako samostatný výskumný pracovník na Geografickom ústave SAV v Bratislave. V minulosti pôsobil ako univerzitný profesor na Prešovskej univerzite v Prešove, na ktorej bol dve funkčné obdobia rektorom.
Autor a spoluautor 330 výstupov tvorivej činnosti, na ktoré je evidovaných 1400 citácií a ohlasov. Člen Steering Committee IGU Commission on „The Dynamics of Economic Spaces“, hlavný redaktor medzinárodného vedeckého časopisu Folia Geographica, člen redakčných rád viacerých medzinárodných vedeckých časopisov. Nositeľ viacerých ocenení – v r. 2018 mu bolo udelené čestné členstvo Poľskej geografickej spoločnosti. Do r. 2019 pôsobil ako profesor na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, kde zastával i viaceré manažérske pozície – dekan (2015-2019), rektor (2007-2015), prodekan (2000-2007). Vychoval 9 doktorandov. Bol vedúcim riešiteľom 6 domácich a 3 medzinárodných výskumných grantových projektov. Pôsobil ako mimoriadny a hosťujúci profesor na zahraničných univerzitách v Poľsku a Francúzsku – Uniwersytet Rzeszowski (2005-2007, 2008-2018), Université des Sciences et Technologies de Lille (2006). Bol podpredsedom Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry KEGA (2016-2019), podpredsedom Komisie KEGA č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia (2016-2019), viceprezidentom ACEU – Alliance of Central-Eastern European Universities (2011-2016), prezidentom Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV (2006-2014), členom hodnotiacej komisie programu „Podporujeme individuality“ nadácie Intenda (2009-2014), členom pracovnej skupiny pre fyziku a vedy o Zemi Akreditačnej komisie-poradného orgánu vlády SR (2003-2011), členom komisie VEGA pre vedy o Zemi a vesmíre (2005-2008) a členom vedeckých rád univerzít a fakúlt na Slovensku, Česku a Poľsku. Na Oxford Academy for Education and Development absolvoval program „Leadership in Higher Education: A Senior Executive Programme“ (2013). Absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1990 – RNDr./MSc.) a Uniwersytet Łódzki, Łódź, Poľsko (1997- PhD.).

Členovia výkonnej rady

<strong>prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.</strong></p> <p>Jazykovedec, univerzitný profesor všeobecnej jazykovedy, vysokoškolský učiteľ, spoluzakladateľ a člen Banskobystrickej sociolingvistickej školy.
Vo vedeckovýskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti doma i v zahraničí venuje pozornosť problematike ľudskej komunikácie, a to cez priezory všeobecnej lingvistiky, porovnávacej, systémovej a aplikovanej jazykovedy, sociolingvistiky, pragmalingvistiky, teórie komunikácie, mediológie a axiológie. Nosnú a trvalú záujmovú sféru utvárajú interdisciplinárne výskumy dorozumievania v spoločnosti so zacielením na prirodzený jazyk: oblasť hovorenej (ústnej) podoby jazyka a hovorovej slovenčiny, komunikovanie v záujmových a profesiových mikrospoločenstvách, v mediálnej a politickej komunikačnej sfére a v elektronickom prostredí. Orientuje sa na jazyk, štýl a štylistiku textu, na modernú rétoriku, jazykové kontakty a kultúru vyjadrovania, na manažérsku a pedagogickú komunikáciu, slovenčinu ako cudzí jazyk a na jazykovo-komunikačnú podstatu a spoločensko-kultúrne poslanie informačno-komunikačných technológií.
Prednáša/l na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (jeho domovské pracovisko od roku 1985), na fakultách univerzít v Košiciach, Trnave, Karvinej, Olomouci a v Prahe. Pestuje a udržiava profesiové kontakty s viacerými vedeckými školami a akademickými inštitúciami a predstavuje svoje vedeckovýskumné výsledky v podobe konferenčných príspevkov a publikačných výstupov na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach (Bielorusko, Česká republika, Dánsko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Srbsko). Počas pedagogického pôsobenia viedol 130 diplomantov (z toho 5 v zahraničí) a v rámci profesorskej školy doteraz viedol 12 úspešných doktorandov.
Autor a/alebo spoluautor 7 knižných publikácií, 17 učebníc a cvičebníc slovenčiny pre základné školy, autor 110 vedeckých štúdií, 120 odborných článkov, 28 recenzií, 200 expertíz a posudkov zostavovateľ, resp. spoluzostavovateľ 38 vedeckých, odborných a umeleckých publikácií. Aktívny účastník 96 domácich a medzinárodných vedeckých podujatí. Vedúci organizačnej zostavy a spoluorganizátor 16 medzinárodných vedeckých konferencií (z toho 5 v zahraničnom spolupartnerstve). Zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ 12 vedeckých projektov. Tvorca a/alebo spoluautor 8 vysokoškolských študijných programov. V databanke ohlasov na jeho vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť sa nachádza 560 zistených citačných jednotiek a ohlasov, z toho 170 v zahraničí.
Členstvá v odborných spoločenstvách (výber): medzinárodná redakčná rada lingvistického časopisu Glottotheory – Akademie Verlag – De Gruyter Berlín, Nemecko; redakčná rada lingvistického periodika Jazykovedný časopis – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave (od 1998); Komisia pre sociolingvistiku akreditovaná pri Medzinárodnom komitéte slavistov – Jagelovská univerzita v Krakove, Poľsko (od 2010); Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky – vláda Slovenskej republiky (2014 – 2019; v rokoch 2018 – 2019 podpredseda); Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo – člen výkonnej SAAVŠ v Bratislave: 2019 – 2021 (1. obdobie), 2021 – 2026 (2. obdobie).
Z publikačnej činnosti: autor knižných publikácií Interdisciplinárne kooperácie (Banská Bystrica 2002); Sociolinguistic Aspects Electronically Determined Communication / Sociolingvistické aspekty elektronicky podmienenej komunikácie (Karviná 2009); Pohotové čítanie a myšlienkové spracovanie textu (Banská Bystrica 2011); Theoretical and Applicative Insights into the Dynamics of Spoken Communication / Dynamika hovorenej komunikácie v teoretických a aplikačných náhľadoch (Banská Bystrica 2016); spoluautor knižných publikácií Jazyk – komunikácia – spoločnosť (Banská Bystrica 1997); Jazyk v komunikácii vybraných spoločenských prostredí (Banská Bystrica 1999); Jazyk, média, politika (Ed. S. Čmejrková – J. Hoffmannová; Praha 2003); Manipulačno-komunikačné a persuazívno-komunikačné koncepcie a ďalšie.
Uznania výsledkov a ocenenia (výber): 1985 Cena ministra školstva SR za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole; 1993 Laureát Chalupkovho Brezna ’93 za mimoriadny umelecký výkon; 1996, 2000, 2005, 2009 Cena rektora UMB v oblasti vedy a výskumu; 2000 Veľká zlatá medaila UMB a ďalšie; 2013 nominácia na XV. medzinárodný kongres slavistov v Minsku (Bielorusko) a aktívna účasť na podujatí; 2018 nominácia na XVI. medzinárodný kongres slavistov v Belehrade (Srbsko) a aktívna účasť na podujatí a ďalšie.
<strong>prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC</strong> </p> <p>Lekárka a univerzitná profesorka v odbore vnútorné choroby so zameraním na kardiovaskulárnu medicínu. Pôsobí na Klinike kardiológie a angiológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a ako primárka na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.
Ako špecialistka v kardiológii a angiológii patrí k popredným medzinárodne uznávaným odborníkom v problematike pľúcnej hypertenzie, tromboembolizmu, chlopňovej a vrodenej kardiológie a v echokardiografii. V Európskej echokardiografickej certifikačnej komisii zastupovala Slovensko (2008-2019), v Európskej kardiologickej spoločnosti bola členkou E-Communication Committee (2016-2019), od r. 2018 vedie pracovnú skupinu pre vrodené chyby srdca v strednej, južnej a východnej Európe. Je čestnou členkou Českej a Slovenskej kardiologickej spoločnosti (od r. 2017), zastávala pozíciu prezidentky a vice-prezidentky Slovenskej kardiologickej spoločnosti (2011 – 2018). Na vlastnom pracovisku vedie oddelenie pre vrodené chyby srdca a pľúcnu hypertenziu s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré je zaradené do európskej siete expertíznych, referenčných centier (European reference networks), je garantom špecializačného štúdia v angiológii, doktorandského štúdia v odbore vnútorné choroby (vychovala 7 doktorandov), školiteľkou v špecializačnom štúdiu v kardiológii a angiológii, členkou skúšobných komisií týchto špecializácií, oponentkou početných špecializačných, diplomových prác, grantov, recenzentkou vedeckých prác v prestížnych zahraničných časopisoch, organizátorkou početných medzinárodných odborných podujatí. Na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzite zastávala do r. 2019 viaceré manažérske pozície – prodekanka pre vedu a výskum (2011-2014), pre zahraničné vzťahy (2014-2018), univerzitný koordinát pre Erazmus (2019). Bola a je riešiteľom a spoluriešiteľom 10 grantov, 14 medzinárodných multicentrických štúdií a 6 registrov. Na MZ SR bola členkou Akreditačnej komisie MZ SR pre akreditáciu internistických výučbových pracovísk (2005-2014) a predsedníčkou Katalogizačnej komisie v odbore kardiológia. Autorka a spoluautorka 446 publikácií, z toho viac ako 150 pôvodných vedeckých prác in extenso v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, autorka monografie Pľúcna hypertenzia očami kardiológa a kapitol v 15 monografiách a vysokoškolských učebniciach pre štúdium vnútorného lekárstva, angiológie a kardiológie, na ktoré je evidovaných viac ako 10 000 citácií a ohlasov. Prezentovala viac ako 500 odborných prednášok, 198 na zahraničných konferenciách, z toho viac ako 130 na vyžiadanie. Nositeľka početných ocenení: Fellow Európskej kardiologickej spoločnosti (2007), Fellow Americkej kardiologickej spoločnosti (2012), Virsíkova cena prezídia SLS (2010) a Cena literárneho fondu za monografiu Pľúcna hypertenzia očami kardiológa (2010), Bronzová (2006) a Zlatá medaila SLS (2016), Slovenka roka (2014) v kategórii vzdelávanie a podpora mladých talentov. Členka a funkcionárka početných národných a medzinárodných odborných spoločností. Hlavná redaktorka vedeckého časopisu Lekársky obzor, členka redakčných rád viacerých medzinárodných odborných časopisov.
<strong>prof. RNDr. František Kačík, DrSc.</strong></p> <p>Chemik s pedagogicko-výskumným zameraním na chémiu dreva, termickú modifikáciu a protipožiarnu ochranu lignocelulózových materiálov. Pôsobí ako univerzitný profesor na Technickej univerzite vo Zvolene, na ktorej zastával viaceré manažérske pozície.
Prodekan (1991-1995), vedúci katedry Chémie a chemických technológií (1997-2010), bol členom viacerých vedeckých rád v SR, v súčasnosti je členom vedeckej rady Fakulty lesnické a dřevařské České zemědelské univerzity v Praze, ČR, kde pôsobil ako profesor (2016-2020). Vychoval 13 doktorandov. Bol zodpovedným riešiteľom a riešiteľom viacerých domácich a medzinárodných výskumných grantových projektov (APPV, VEGA, KEGA, EVA 4.0, Centrum excelentnosti, a i.). Bol členom Grantovej agentúry pre techniku – Komisia pre petrochemickú, organickú a anorganickú chémiu (1995-1998), Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV – Komisia pre chemické a chemickotechnologické vedy (2002-2005) a Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV, pracovná skupina 3 – stavebníctvo, doprava a spoje, drevárske, vodohospodárske vedy, chemické inžinierstvo (2011-2014). Bol členom pracovných skupín č. 10 Ekológia a environmentalistika (2010-2019) a č. 23 Bezpečnostné služby (2013-2019) Akreditačnej komisie-poradného orgánu vlády SR. Autor a spoluautor 115 publikácií na Web of Science Core Collection, na ktoré je evidovaných viac ako 1400 WoS citácií, H-index = 21. Je člen redakčných rád viacerých medzinárodných vedeckých časopisov. Absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1982), inauguroval na Technickej univerzite vo Zvolene (2000) a vedeckú hodnosť DrSc. získal na Slovenskej Technickej univerzite v Bratislave (2021).
<strong>Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA</strong></p> <p>Audítor a daňový poradca. Pôsobí ako vedúci manažér spoločnosti TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o. V minulosti pôsobil ako člen Akreditačnej komisie.
Vzdelanie a kvalifikácia
• Vysoká škola ekonomická v Bratislave, odbor: financie, inžinierske štúdium, ukončené v roku 1978
• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, odbor: odvetvové a prierezové ekonomiky, doktorandské štúdium, ukončené v roku 2004
• MBA (Master of Business Administration) štúdium od roku 2014 na LIGS University, odbor: strategický manažment, ukončené v roku 2015

ĎALŠIE VZDELÁVANIE:
• 1992 – skúšky daňového poradcu, číslo osvedčenia 59/92
• 1993 – znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo
• 1994 – audítorské skúšky, číslo licencie SKAU 395
• 2002 – certifikovaný účtovník expert
• 2005 – skúška z medzinárodného finančného výkazníctva IAS/IFRS

ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH ORGANIZÁCIACH
• Slovenská komora daňových poradcov – od roku 1992
• Slovenská komora audítorov – od roku 1994
• Slovenská komora certifikovaných účtovníkov – od roku 2002
• Slovenská komora znalcov – od roku 2003

ĎALŠIE ČLENSTVO:
• viceprezident pre ekonomiku Slovenskej komory audítorov v Bratislave od roku 2000 do roku 2008
• podpredseda rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu v Bratislave od roku 2008 do roku 2012
• člen Akreditačnej komisie SR od roku 2014
• člen výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo od roku 2019

Pracovné skúsenosti

• EKOPRAKTIK, spol. s r.o., Trnava – konateľ, spoločník, od roku 1994 – súčasnosť
poskytovanie audítorských a znaleckých služieb, ekonomického poradenstva a vedenie účtovníctva, manažment tímu audítorov, manažment spoločnosti, zodpovedný za komplexné riadenie audítorskej spoločnosti vrátane projektového riadenia tímov vykonávajúcich audit
• TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r.o., Trnava – spoločník, vedúci manažér, od roku 1997 – súčasnosť
poskytovanie audítorských služieb, ekonomického a daňového poradenstva, zodpovedný za komplexný manažment audítorskej spoločnosti vrátane riadenia audítorských tímov pre klientov verejného a súkromného sektora

<strong>prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. </strong></p> <p>Právnik s pedagogicko-výskumným zameraním na trestné právo, kriminológiu a kriminalistiku. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
Autor a spoluautor 232 výstupov tvorivej činnosti, na ktoré je evidované 504 citácií a ohlasov. Člen Národnej výberovej komisie programu CEEPUS za oblasť spoločenských vied, (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá) od júla 2015. Člen Rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre spoločenské vedy od 2015. Bol členom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (2016 – 2019). Vedúci Katedry trestného práv a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (2000- 2019), prodekan pre rozvoj fakulty a zahraničné vzťahy (2000 – 2007) prorektor pre vedecké bádanie a umeleckú činnosť a Trnavskej univerzity v Trnave (2007 – 2011). Do roku 2019 člen viacerých vedeckých rád univerzít a fakúlt na Slovensku. Zúčastnil sa 34 habilitačných konaní alebo inauguračných konaní a dvoch konaní na udelenie vedeckej hodnosti DrSc. Vychoval 30 doktorandov. Vedúcim riešiteľ a spoluriešiteľ devätnástich výskumných projektov (VEGA a APVV). Člen redakčnej rady časopisu Forum iuris europeum (FIE), člen redakčnej rady medzinárodného internetového vedeckého časopisu Societas et iuriprudentia (SEI). Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1983 -JUDr.) a Vysokú školu ZNB v Prahe (1987- CSc.).
<strong>Mgr. art. Bálint Lovász </strong></p> <p>Bývalý predseda Študentskej rady vysokých škôl (2016-2019). Je spolutvorcom a za výkonnú radu SAAVŠ koordinátorom projektu „Akademická štvrťhodinka“, doposiaľ najrozsiahlejšieho prieskumu o vnímaní kvality vysokých škôl medzi vysokoškolákmi na Slovensku.
Pod jeho vedením získala v roku 2019 ŠRVŠ Erasmus + projekt KA2 v rámci ktorého sa odborne i manažérsky spolupodielal na výchove študentských posudzovateľov a expertov na kvalitu VŠ na Slovensku. Skúsenosti v oblasti zabezpečovania kvality nadobudol ako aktívny účastník medzinárodných konferencií, v roku 2019 absolvoval tréning trénerov v Bruseli s odborníkmi z ENQA, EQAR, NVAO, ECA a ESU a krátkodobé pobyty v agentúrach a na oddeleniach kvality vysokých škôl v Rumunsku, Írsku a Veľkej Británie. Sám bol organizátorom medzinárodných školení študentov medzi 2018-2022 a prvej letnej školy zabezpečovania kvality na Slovensku v 2019. Bol členom pracovnej skupiny ministra školstva k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania (2017-2018) a člen pracovnej skupiny k tvorbe zákona o zabezpečovaní kvality vysokého školstva. Bývalý člen rady pre výchovu a vzdelávanie pri RVŠ, člen medzirezortnej pracovnej skupiny pre mládež a pracovnej skupiny pre Európsky dialóg s mládežou. Zástupca študentov v dočasných pracovných skupinách Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (2015-2018). Bol členom akademického senátu univerzity aj fakulty, členom disciplinárnej komisie univerzity. Krátko pôsobil na komunikačnom oddelení Ministerstva životného prostredia. Absolvoval pracovnú stáž v Európskom parlamente v Bruseli. Dodnes aktívne vykonáva pedagogickú činnosť.
Je držiteľom ocenenia Harmónia, plakety „Čestného občianskeho rádu na Slovensku“, laureátom Talentov novej Európy nadácie CEF , bol vedený v zozname mladých umeleckých talentov EMCY Prize winners. Držiteľ plakety Sv. Gorazda, ocenenia ministra školstva SR.
Študoval interpretačné umenie a divadelný manažment, titul magister umenia získal na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení.

<strong>MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA </strong></p> <p>Vedecká pracovníčka, lekárka a univerzitná lektorka so zameraním na elektrokardiológiu a na rozvoj „soft skills“ vrátane vedeckého písania.
Pracuje v Medzinárodnom laserovom centre CVTI, pôsobí ako lektorka na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a na Slovenskej zdravotníckej univerzite.