Členovia výkonnej rady

Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
predseda Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Absolvent Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odboru Mikroelektronika. So svojim pôsobením začal ako výskumník (1988) na Fakulte elektrotechniky a informatiky, od roku 1994 ako učiteľ, od 1996 ako docent. Výskumne a pedagogicky sa venuje elektronike, vákuovým technológiám, fyzike polovodičových štruktúr, kvantovým heteroštruktúram a nanoelektronike.

"Riadiace skúsenosti som získaval vo funkcii prodekana (1997-2003), z toho jedno funkčné obdobie ako prvý zástupca dekana a vo funkcii prorektora (2003-2011). Osobný manažment som zdokonaľoval metódou GDT. Absolvoval som osobný koučing a prestížny International Visitor Leadership Program zameraný na aktuálne problémy vysokého školstva v USA (2006). Mimo školy som pôsobil napríklad v Rade štátneho programu výskumu a vývoja, v predsedníctve Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Som predsedom Rady pre vedu a techniku Rady vysokých škôl, prezidentom Slovenskej vákuovej spoločnosti. Bol som členom exekutívy medzinárodnej únie pre vákuovú fyziku, techniku a aplikácie IUVSTA."

Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC
prodekanka pre vedu a výskum Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Je garantkou viacerých študijných odborov a vzdeláva študentov medicíny, doktorandov a mladých lekárov v špecializačnom a certifikačnom štúdiu. Ako kardiologička a profesorka internej medicíny pôsobí na Klinike kardiológie a angiológie Lekárskej fakulty SZU a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde vedie Centrum excelentnosti pre vrodené chyby srdca. Táto popredná odborníčka v echokardiografickej diagnostike zastupuje Slovensko v Európskej certifikačnej komisii. Je riešiteľkou medzinárodných projektov a štúdií s bohatou publikačnou činnosťou. Je prezidentkou Slovenskej kardiologickej spoločnosti, oceneným členom Európskej kardiologickej spoločnosti (FESC) a Americkej kardiologickej spoločnosti (FACC).