Členovia výkonnej rady agentúry

Predseda výkonnej rady

Podpredseda výkonnej rady

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Elektrotechnik, profesor elektroniky so zameraním na nanoelektroniku, kvantové polovodičové heteroštruktúry a ultravákuové technológie. V minulosti pôsobil na Slovenskej technickej univerzite vo funkcii rektora (2011-2019), predtým prorektora (2003-2011) a ešte predtým prodekana na jej Fakulte elektrotechniky a informatiky (1997-2003).
Jeho prioritou v akademických funkciách bolo najmä vytváranie lepších podmienok na prácu študentov a kolegov, systematické oceňovanie ich dosiahnutých úspechov, podpora študentských, učiteľských aj vedeckých osobností, podpora technologického transferu, inovácií a podnikania. Stál pri zrode Univerzitného podnikateľského inkubátora STU (2004), ktorý už podporil vznik a rozvoj viac ako 100 inovatívnych start-up podnikov a ďalej univerzitného podniku STU Scientific, sro.

Získavaním a racionálnym využívaním zdrojov v rokoch 2011-2019 prispel k významnej obnove a revitalizácií základnej infraštruktúry, k zníženiu emisií skleníkových plynov a k úspore energií budov fakúlt a študentských domovov STU (cca 2 mil. € ročne), k dobudovaniu novej, modernej budovy Fakulty informatiky a informačných technológií a tiež aj k vybaveniu výskumných laboratórií najmodernejšou vedeckou technikou, projektami rozvoja centier excelentnosti, kompetenčných centier, Univerzitného vedeckého parku, či investičného „major“ projektu spoločného s Univerzitou Komenského v Bratislave ACCORD (Advancement of Capacities and COmpetencies in Research and Development) financovaných najmä z Európskych štrukturálnych fondov.

Absolvoval prestížny International Visitor Leadership Program zameraný na aktuálne problémy vysokého školstva v USA (2006). V rôznych obdobiach pôsobil v Rade pre výskum, vývoj a inovácie vlády SR, v predsedníctve Agentúry na podporu výskumu a vývoja, bol podpredsedom Rady štátneho programu výskumu a vývoja, predsedom Rady pre vedu a techniku Rady vysokých škôl. Je prezidentom Slovenskej vákuovej spoločnosti, predsedom správnej rady SAIA. Bol členom exekutívy medzinárodnej únie pre vákuovú fyziku, techniku a aplikácie IUVSTA, členom IEE, IEEE, MRS a iných odborných spoločností.

Ako jeden z mála manažérov z verejného sektora získal v roku 2012 nomináciu TREND TOP Manažér roka, bol ocenený medailou Slovenskej akadémie vied Nummum Academiae Memorialem Tribut za podporu vedy, získal nomináciu IT osobnosť roka (2015) a čestný titul professor Honoris Causa, Obuda University Budapest (2016).
Je absolventom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1988), CSc. (PhD. STU 1993), časť štúdia absolvoval na University of York vo Veľkej Británií (1991/92).

prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M.

Geograf s pedagogicko-výskumným zameraním na humánnu geografiu a vývoj geografického myslenia. Pôsobí ako samostatný výskumný pracovník na Geografickom ústave SAV v Bratislave. V minulosti pôsobil ako univerzitný profesor na Prešovskej univerzite v Prešove, na ktorej bol dve funkčné obdobia rektorom.
Autor a spoluautor 330 výstupov tvorivej činnosti, na ktoré je evidovaných 1400 citácií a ohlasov. Člen Steering Committee IGU Commission on „The Dynamics of Economic Spaces“, hlavný redaktor medzinárodného vedeckého časopisu Folia Geographica, člen redakčných rád viacerých medzinárodných vedeckých časopisov. Nositeľ viacerých ocenení – v r. 2018 mu bolo udelené čestné členstvo Poľskej geografickej spoločnosti. Do r. 2019 pôsobil ako profesor na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, kde zastával i viaceré manažérske pozície – dekan (2015-2019), rektor (2007-2015), prodekan (2000-2007). Vychoval 9 doktorandov. Bol vedúcim riešiteľom 6 domácich a 3 medzinárodných výskumných grantových projektov. Pôsobil ako mimoriadny a hosťujúci profesor na zahraničných univerzitách v Poľsku a Francúzsku – Uniwersytet Rzeszowski (2005-2007, 2008-2018), Université des Sciences et Technologies de Lille (2006). Bol podpredsedom Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry KEGA (2016-2019), podpredsedom Komisie KEGA č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia (2016-2019), viceprezidentom ACEU – Alliance of Central-Eastern European Universities (2011-2016), prezidentom Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV (2006-2014), členom hodnotiacej komisie programu „Podporujeme individuality“ nadácie Intenda (2009-2014), členom pracovnej skupiny pre fyziku a vedy o Zemi Akreditačnej komisie-poradného orgánu vlády SR (2003-2011), členom komisie VEGA pre vedy o Zemi a vesmíre (2005-2008) a členom vedeckých rád univerzít a fakúlt na Slovensku, Česku a Poľsku. Na Oxford Academy for Education and Development absolvoval program „Leadership in Higher Education: A Senior Executive Programme“ (2013). Absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1990 – RNDr./MSc.) a Uniwersytet Łódzki, Łódź, Poľsko (1997- PhD.).

Členovia výkonnej rady

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Jazykovedec, univerzitný profesor všeobecnej jazykovedy, vysokoškolský učiteľ, spoluzakladateľ a člen Banskobystrickej sociolingvistickej školy.
Vo vedeckovýskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti doma i v zahraničí venuje pozornosť problematike ľudskej komunikácie, a to cez priezory všeobecnej lingvistiky, porovnávacej, systémovej a aplikovanej jazykovedy, sociolingvistiky, pragmalingvistiky, teórie komunikácie, mediológie a axiológie. Nosnú a trvalú záujmovú sféru utvárajú interdisciplinárne výskumy dorozumievania v spoločnosti so zacielením na prirodzený jazyk: oblasť hovorenej (ústnej) podoby jazyka a hovorovej slovenčiny, komunikovanie v záujmových a profesiových mikrospoločenstvách, v mediálnej a politickej komunikačnej sfére a v elektronickom prostredí. Orientuje sa na jazyk, štýl a štylistiku textu, na modernú rétoriku, jazykové kontakty a kultúru vyjadrovania, na manažérsku a pedagogickú komunikáciu, slovenčinu ako cudzí jazyk a na jazykovo-komunikačnú podstatu a spoločensko-kultúrne poslanie informačno-komunikačných technológií.
Prednáša/l na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (jeho domovské pracovisko od roku 1985), na fakultách univerzít v Košiciach, Trnave, Karvinej, Olomouci a v Prahe. Pestuje a udržiava profesiové kontakty s viacerými vedeckými školami a akademickými inštitúciami a predstavuje svoje vedeckovýskumné výsledky v podobe konferenčných príspevkov a publikačných výstupov na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach (Bielorusko, Česká republika, Dánsko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Srbsko). Počas pedagogického pôsobenia viedol 130 diplomantov (z toho 5 v zahraničí) a v rámci profesorskej školy doteraz viedol 12 úspešných doktorandov.
Autor a/alebo spoluautor 7 knižných publikácií, 17 učebníc a cvičebníc slovenčiny pre základné školy, autor 110 vedeckých štúdií, 120 odborných článkov, 28 recenzií, 200 expertíz a posudkov zostavovateľ, resp. spoluzostavovateľ 38 vedeckých, odborných a umeleckých publikácií. Aktívny účastník 96 domácich a medzinárodných vedeckých podujatí. Vedúci organizačnej zostavy a spoluorganizátor 16 medzinárodných vedeckých konferencií (z toho 5 v zahraničnom spolupartnerstve). Zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ 12 vedeckých projektov. Tvorca a/alebo spoluautor 8 vysokoškolských študijných programov. V databanke ohlasov na jeho vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť sa nachádza 560 zistených citačných jednotiek a ohlasov, z toho 170 v zahraničí.
Členstvá v odborných spoločenstvách (výber): medzinárodná redakčná rada lingvistického časopisu Glottotheory – Akademie Verlag – De Gruyter Berlín, Nemecko; redakčná rada lingvistického periodika Jazykovedný časopis – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave (od 1998); Komisia pre sociolingvistiku akreditovaná pri Medzinárodnom komitéte slavistov – Jagelovská univerzita v Krakove, Poľsko (od 2010); Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky – vláda Slovenskej republiky (2014 – 2019; v rokoch 2018 – 2019 podpredseda); Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo – člen výkonnej SAAVŠ v Bratislave: 2019 – 2021 (1. obdobie), 2021 – 2026 (2. obdobie).
Z publikačnej činnosti: autor knižných publikácií Interdisciplinárne kooperácie (Banská Bystrica 2002); Sociolinguistic Aspects Electronically Determined Communication / Sociolingvistické aspekty elektronicky podmienenej komunikácie (Karviná 2009); Pohotové čítanie a myšlienkové spracovanie textu (Banská Bystrica 2011); Theoretical and Applicative Insights into the Dynamics of Spoken Communication / Dynamika hovorenej komunikácie v teoretických a aplikačných náhľadoch (Banská Bystrica 2016); spoluautor knižných publikácií Jazyk – komunikácia – spoločnosť (Banská Bystrica 1997); Jazyk v komunikácii vybraných spoločenských prostredí (Banská Bystrica 1999); Jazyk, média, politika (Ed. S. Čmejrková – J. Hoffmannová; Praha 2003); Manipulačno-komunikačné a persuazívno-komunikačné koncepcie a ďalšie.
Uznania výsledkov a ocenenia (výber): 1985 Cena ministra školstva SR za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole; 1993 Laureát Chalupkovho Brezna ’93 za mimoriadny umelecký výkon; 1996, 2000, 2005, 2009 Cena rektora UMB v oblasti vedy a výskumu; 2000 Veľká zlatá medaila UMB a ďalšie; 2013 nominácia na XV. medzinárodný kongres slavistov v Minsku (Bielorusko) a aktívna účasť na podujatí; 2018 nominácia na XVI. medzinárodný kongres slavistov v Belehrade (Srbsko) a aktívna účasť na podujatí a ďalšie.

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC

Lekárka a univerzitná profesorka v odbore vnútorné choroby so zameraním na kardiovaskulárnu medicínu. Pôsobí na Klinike kardiológie a angiológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a ako primárka na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.
Ako špecialistka v kardiológii a angiológii patrí k popredným medzinárodne uznávaným odborníkom v problematike pľúcnej hypertenzie, tromboembolizmu, chlopňovej a vrodenej kardiológie a v echokardiografii. V Európskej echokardiografickej certifikačnej komisii zastupovala Slovensko (2008-2019), v Európskej kardiologickej spoločnosti bola členkou E-Communication Committee (2016-2019), od r. 2018 vedie pracovnú skupinu pre vrodené chyby srdca v strednej, južnej a východnej Európe. Je čestnou členkou Českej a Slovenskej kardiologickej spoločnosti (od r. 2017), zastávala pozíciu prezidentky a vice-prezidentky Slovenskej kardiologickej spoločnosti (2011 – 2018). Na vlastnom pracovisku vedie oddelenie pre vrodené chyby srdca a pľúcnu hypertenziu s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré je zaradené do európskej siete expertíznych, referenčných centier (European reference networks), je garantom špecializačného štúdia v angiológii, doktorandského štúdia v odbore vnútorné choroby (vychovala 7 doktorandov), školiteľkou v špecializačnom štúdiu v kardiológii a angiológii, členkou skúšobných komisií týchto špecializácií, oponentkou početných špecializačných, diplomových prác, grantov, recenzentkou vedeckých prác v prestížnych zahraničných časopisoch, organizátorkou početných medzinárodných odborných podujatí. Na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzite zastávala do r. 2019 viaceré manažérske pozície – prodekanka pre vedu a výskum (2011-2014), pre zahraničné vzťahy (2014-2018), univerzitný koordinát pre Erazmus (2019). Bola a je riešiteľom a spoluriešiteľom 10 grantov, 14 medzinárodných multicentrických štúdií a 6 registrov. Na MZ SR bola členkou Akreditačnej komisie MZ SR pre akreditáciu internistických výučbových pracovísk (2005-2014) a predsedníčkou Katalogizačnej komisie v odbore kardiológia. Autorka a spoluautorka 446 publikácií, z toho viac ako 150 pôvodných vedeckých prác in extenso v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, autorka monografie Pľúcna hypertenzia očami kardiológa a kapitol v 15 monografiách a vysokoškolských učebniciach pre štúdium vnútorného lekárstva, angiológie a kardiológie, na ktoré je evidovaných viac ako 10 000 citácií a ohlasov. Prezentovala viac ako 500 odborných prednášok, 198 na zahraničných konferenciách, z toho viac ako 130 na vyžiadanie. Nositeľka početných ocenení: Fellow Európskej kardiologickej spoločnosti (2007), Fellow Americkej kardiologickej spoločnosti (2012), Virsíkova cena prezídia SLS (2010) a Cena literárneho fondu za monografiu Pľúcna hypertenzia očami kardiológa (2010), Bronzová (2006) a Zlatá medaila SLS (2016), Slovenka roka (2014) v kategórii vzdelávanie a podpora mladých talentov. Členka a funkcionárka početných národných a medzinárodných odborných spoločností. Hlavná redaktorka vedeckého časopisu Lekársky obzor, členka redakčných rád viacerých medzinárodných odborných časopisov.

prof. RNDr. František Kačík, DrSc.

Chemik s pedagogicko-výskumným zameraním na chémiu dreva, termickú modifikáciu a protipožiarnu ochranu lignocelulózových materiálov. Pôsobí ako univerzitný profesor na Technickej univerzite vo Zvolene, na ktorej zastával viaceré manažérske pozície.
Prodekan (1991-1995), vedúci katedry Chémie a chemických technológií (1997-2010), bol členom viacerých vedeckých rád v SR, v súčasnosti je členom vedeckej rady Fakulty lesnické a dřevařské České zemědelské univerzity v Praze, ČR, kde pôsobil ako profesor (2016-2020). Vychoval 13 doktorandov. Bol zodpovedným riešiteľom a riešiteľom viacerých domácich a medzinárodných výskumných grantových projektov (APPV, VEGA, KEGA, EVA 4.0, Centrum excelentnosti, a i.). Bol členom Grantovej agentúry pre techniku – Komisia pre petrochemickú, organickú a anorganickú chémiu (1995-1998), Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV – Komisia pre chemické a chemickotechnologické vedy (2002-2005) a Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV, pracovná skupina 3 – stavebníctvo, doprava a spoje, drevárske, vodohospodárske vedy, chemické inžinierstvo (2011-2014). Bol členom pracovných skupín č. 10 Ekológia a environmentalistika (2010-2019) a č. 23 Bezpečnostné služby (2013-2019) Akreditačnej komisie-poradného orgánu vlády SR. Autor a spoluautor 115 publikácií na Web of Science Core Collection, na ktoré je evidovaných viac ako 1400 WoS citácií, H-index = 21. Je člen redakčných rád viacerých medzinárodných vedeckých časopisov. Absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1982), inauguroval na Technickej univerzite vo Zvolene (2000) a vedeckú hodnosť DrSc. získal na Slovenskej Technickej univerzite v Bratislave (2021).

Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA

Audítor a daňový poradca. Pôsobí ako vedúci manažér spoločnosti TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o. V minulosti pôsobil ako člen Akreditačnej komisie.
Vzdelanie a kvalifikácia
• Vysoká škola ekonomická v Bratislave, odbor: financie, inžinierske štúdium, ukončené v roku 1978
• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, odbor: odvetvové a prierezové ekonomiky, doktorandské štúdium, ukončené v roku 2004
• MBA (Master of Business Administration) štúdium od roku 2014 na LIGS University, odbor: strategický manažment, ukončené v roku 2015

ĎALŠIE VZDELÁVANIE:
• 1992 – skúšky daňového poradcu, číslo osvedčenia 59/92
• 1993 – znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo
• 1994 – audítorské skúšky, číslo licencie SKAU 395
• 2002 – certifikovaný účtovník expert
• 2005 – skúška z medzinárodného finančného výkazníctva IAS/IFRS

ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH ORGANIZÁCIACH
• Slovenská komora daňových poradcov – od roku 1992
• Slovenská komora audítorov – od roku 1994
• Slovenská komora certifikovaných účtovníkov – od roku 2002
• Slovenská komora znalcov – od roku 2003

ĎALŠIE ČLENSTVO:
• viceprezident pre ekonomiku Slovenskej komory audítorov v Bratislave od roku 2000 do roku 2008
• podpredseda rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu v Bratislave od roku 2008 do roku 2012
• člen Akreditačnej komisie SR od roku 2014
• člen výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo od roku 2019

Pracovné skúsenosti

• EKOPRAKTIK, spol. s r.o., Trnava – konateľ, spoločník, od roku 1994 – súčasnosť
poskytovanie audítorských a znaleckých služieb, ekonomického poradenstva a vedenie účtovníctva, manažment tímu audítorov, manažment spoločnosti, zodpovedný za komplexné riadenie audítorskej spoločnosti vrátane projektového riadenia tímov vykonávajúcich audit
• TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r.o., Trnava – spoločník, vedúci manažér, od roku 1997 – súčasnosť
poskytovanie audítorských služieb, ekonomického a daňového poradenstva, zodpovedný za komplexný manažment audítorskej spoločnosti vrátane riadenia audítorských tímov pre klientov verejného a súkromného sektora

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

Právnik s pedagogicko-výskumným zameraním na trestné právo, kriminológiu a kriminalistiku. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
Autor a spoluautor 232 výstupov tvorivej činnosti, na ktoré je evidované 504 citácií a ohlasov. Člen Národnej výberovej komisie programu CEEPUS za oblasť spoločenských vied, (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá) od júla 2015. Člen Rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre spoločenské vedy od 2015. Bol členom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (2016 – 2019). Vedúci Katedry trestného práv a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (2000- 2019), prodekan pre rozvoj fakulty a zahraničné vzťahy (2000 – 2007) prorektor pre vedecké bádanie a umeleckú činnosť a Trnavskej univerzity v Trnave (2007 – 2011). Do roku 2019 člen viacerých vedeckých rád univerzít a fakúlt na Slovensku. Zúčastnil sa 34 habilitačných konaní alebo inauguračných konaní a dvoch konaní na udelenie vedeckej hodnosti DrSc. Vychoval 30 doktorandov. Vedúcim riešiteľ a spoluriešiteľ devätnástich výskumných projektov (VEGA a APVV). Člen redakčnej rady časopisu Forum iuris europeum (FIE), člen redakčnej rady medzinárodného internetového vedeckého časopisu Societas et iuriprudentia (SEI). Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1983 -JUDr.) a Vysokú školu ZNB v Prahe (1987- CSc.).

Mgr. art. Bálint Lovász

Bývalý predseda Študentskej rady vysokých škôl (2016-2019). Je spolutvorcom a za výkonnú radu SAAVŠ koordinátorom projektu „Akademická štvrťhodinka“, doposiaľ najrozsiahlejšieho prieskumu o vnímaní kvality vysokých škôl medzi vysokoškolákmi na Slovensku.
Pod jeho vedením získala v roku 2019 ŠRVŠ Erasmus + projekt KA2 v rámci ktorého sa odborne i manažérsky spolupodielal na výchove študentských posudzovateľov a expertov na kvalitu VŠ na Slovensku. Skúsenosti v oblasti zabezpečovania kvality nadobudol ako aktívny účastník medzinárodných konferencií, v roku 2019 absolvoval tréning trénerov v Bruseli s odborníkmi z ENQA, EQAR, NVAO, ECA a ESU a krátkodobé pobyty v agentúrach a na oddeleniach kvality vysokých škôl v Rumunsku, Írsku a Veľkej Británie. Sám bol organizátorom medzinárodných školení študentov medzi 2018-2022 a prvej letnej školy zabezpečovania kvality na Slovensku v 2019. Bol členom pracovnej skupiny ministra školstva k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania (2017-2018) a člen pracovnej skupiny k tvorbe zákona o zabezpečovaní kvality vysokého školstva. Bývalý člen rady pre výchovu a vzdelávanie pri RVŠ, člen medzirezortnej pracovnej skupiny pre mládež a pracovnej skupiny pre Európsky dialóg s mládežou. Zástupca študentov v dočasných pracovných skupinách Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (2015-2018). Bol členom akademického senátu univerzity aj fakulty, členom disciplinárnej komisie univerzity. Krátko pôsobil na komunikačnom oddelení Ministerstva životného prostredia. Absolvoval pracovnú stáž v Európskom parlamente v Bruseli. Dodnes aktívne vykonáva pedagogickú činnosť.
Je držiteľom ocenenia Harmónia, plakety „Čestného občianskeho rádu na Slovensku“, laureátom Talentov novej Európy nadácie CEF , bol vedený v zozname mladých umeleckých talentov EMCY Prize winners. Držiteľ plakety Sv. Gorazda, ocenenia ministra školstva SR.
Študoval interpretačné umenie a divadelný manažment, titul magister umenia získal na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení.

MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA

Vedecká pracovníčka, lekárka a univerzitná lektorka so zameraním na elektrokardiológiu a na rozvoj „soft skills“ vrátane vedeckého písania.
Pracuje v Medzinárodnom laserovom centre CVTI, pôsobí ako lektorka na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

Údaje povinne zverejňované o členoch výkonnej rady agentúry podľa § 18 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania


Odvolacia komisia

Členovia

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
JUDr. Peter Štrpka, PhD.
Mgr. Igor Schweizer
Mgr. Michal Řehák
prof. Ing. Peter Demeč, CSc.

Náhradníci

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Údaje povinne zverejňované o členoch komisie agentúry pre posudzovanie námietok podľa § 18 ods.2 zákona č.269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania


Kontrolór

Ing. Zora Dobríková

Údaje povinne zverejňované o kontrolórovi agentúry podľa § 18 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania


Vedúci kancelárie

Ing. Dušan Faktor, PhD.