Výkonná rada

Výkonná rada agentúry je orgánom vykonávajúcim zásadné rozhodovanie vo veciach akreditácií formou uznesení a tiež schvaľuje základné dokumenty. Jej zloženie priamo ovplyvňujú reprezentácie vysokých škôl priamou nomináciou a predstavitelia zamestnávateľských združení. Menuje ich minister školstva.

Predseda výkonnej rady je štatutárnym zástupcom a je vyberaný výberovým konaním.

Predseda výkonnej rady

prof. Ing. Robert Redhammer, CSc.
§18 ods. 1 písm. a) zákona: Robert Redhammer
§18 ods. 1 písm. b) zákona: prof. Ing., PhD.
§18 ods. 1 písm. f) zákona: 01.03.2019 – 28.02.2025
§18 ods. 1 písm. g) zákona: na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákona: Elektronika
§18 ods. 1 písm. i) zákona: Mikroelektronika / Elektronika / Elektronika
§18 ods. 1 písm. j) zákona: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Podpredseda výkonnej rady

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
§18 ods. 1 písm. a) zákona: René Matlovič
§18 ods. 1 písm. b) zákona: prof. RNDr., PhD., LLM
§18 ods. 1 písm. f) zákona: 15.03.2019 – 14.03.2025
§18 ods. 1 písm. g) zákona: Slovenská rektorská konferencia
§18 ods. 1 písm. h) zákona: Geografia
§18 ods. 1 písm. i) zákona: Geografia a kartografia / Humánna a regionálna geografia / Geografia
§18 ods. 1 písm. j) zákona: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Členovia výkonnej rady

MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA.
§18 ods. 1 písm. a) zákona: Ljuba Bachárová
§18 ods. 1 písm. b) zákona: MUDr. DrSc. MBA.
§18 ods. 1 písm. f) zákona: 15.03.2023 – 14.03.2029
§18 ods. 1 písm. g) zákona: Študentská rada vysokých škôl
§18 ods. 1 písm. h) zákona: Medicína
§18 ods. 1 písm. i) zákona: Medicína
§18 ods. 1 písm. j) zákona: Medzinárodné laserové centrum CVTI
prof. RNDr. František Kačík, PhD.
§18 ods. 1 písm. a) zákona: František Kačík
§18 ods. 1 písm. b) zákona: prof. RNDr., PhD.
§18 ods. 1 písm. f) zákona: 15.03.2023 – 14.03.2029
§18 ods. 1 písm. g) zákona: Rada vysokých škôl SR
§18 ods. 1 písm. h) zákona: Technológia spracovania dreva
§18 ods. 1 písm. i) zákona: Anorganická chémia / Výrobné technológie / Technológia spracovania dreva
§18 ods. 1 písm. j) zákona: Technická univerzita vo Zvolene
Ing. Viliam Kupec, PhD.

§18 ods. 1 písm. a) zákona: Viliam Kupec
§18 ods. 1 písm. b) zákona: Ing., PhD., MBA
§18 ods. 1 písm. f) zákona: 15.03.2019 – 14.03.2025
§18 ods. 1 písm. g) zákona: Slovenská komora audítorov

Mgr. art. Bálint Lovász
§18 ods. 1 písm. a) zákona: Bálint Lovász
§18 ods. 1 písm. b) zákona: Mgr. art.
§18 ods. 1 písm. f) zákona: 15.03.2019 – 14.03.2025
§18 ods. 1 písm. g) zákona: Študentská rada vysokých škôl
§18 ods. 1 písm. h) zákona: Hudobné umenie
§18 ods. 1 písm. i) zákona: Hudobné umenie
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
§18 ods. 1 písm. a) zákona: Vladimír Patráš
§18 ods. 1 písm. b) zákona: prof. PaedDr., CSc.
§18 ods. 1 písm. f) zákona: 15.03.2019 – 14.03.2027
§18 ods. 1 písm. g) zákona: Slovenská rektorská konferencia
§18 ods. 1 písm. h) zákona: Humanitné vedy – všeobecná jazykoveda
§18 ods. 1 písm. i) zákona: učiteľstvo akademických predmetov, študijná aprobácia slovenský jazyk a literatúra – dejepis / Slovenský jazyk / Všeobecná jazykoveda
§18 ods. 1 písm. j) zákona: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
§18 ods. 1 písm. a) zákona: Iveta Šimková
§18 ods. 1 písm. b) zákona: prof. MUDr., CSc.
§18 ods. 1 písm. f) zákona: 15.03.2019 – 14.03.2027
§18 ods. 1 písm. g) zákona: Rada vysokých škôl SR
§18 ods. 1 písm. h) zákona: Všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo, kardiológia
§18 ods. 1 písm. i) zákona: Všeobecné lekárstvo / Vnútorné lekárstvo / Vnútorné choroby
§18 ods. 1 písm. j) zákona: Slovenská zdravotnícka univerzita
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
§18 ods. 1 písm. a) zákona: Ivan Šimovček
§18 ods. 1 písm. b) zákona: prof. JUDr., CSc.
§18 ods. 1 písm. f) zákona: 15.03.2019 – 14.03.2025
§18 ods. 1 písm. g) zákona: Slovenská advokátska komora
§18 ods. 1 písm. h) zákona: Trestné právo, kriminológia, kriminalistika
§18 ods. 1 písm. i) zákona: Právo / Trestné právo / Trestné právo
§18 ods. 1 písm. j) zákona: Trnavská univerzita v Trnave