Žiadosť o zrušenie akreditácie habilitačného konania a zrušenie akreditácie inauguračného konania podľa § 32a zákona č. 269/2018 Z. z.

Vysoká škola podáva žiadosť o zrušenie akreditácie habilitačného konania a zrušenie akreditácie inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania prostredníctvom e-schránky po podpise štatutárom.

Vysoká môže podať:

  • žiadosť o zrušenie akreditácie habilitačného konania a akreditácie inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania,
  • žiadosť o zrušenie akreditácie inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania.

V žiadosti uvedie identifikačné údaje habilitačného a inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania  podľa https://www.portalvs.sk/sk/hai a odkaz na ostatné rozhodnutie o akreditácii.

Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia agentúry o zrušení akreditácie habilitačného konania sa všetky neukončené habilitačné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú.

Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia agentúry o zrušení akreditácie inauguračného konania sa všetky neukončené inauguračné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú.

Žiadosť o zrušenie akreditácie habilitačného konania a zrušenie akreditácie inauguračného konania nie je spoplatnená.

Otázky týkajúce sa podávania žiadostí je možné zasielať agentúre na emailovú adresu ziadosti@saavs.sk.

17.5.2022