Návrh úpravy študijného programu podľa § 27 zákona č. 269/2018 Z. z.

Vysoká škola podáva návrh úpravy študijného programu podľa § 27 ods. 4 zákona č. 269/2018 Z. z. v informačnom systéme agentúry (https://is.saavs.sk/).
Ak vysoká škola nemá prístup do informačného systému agentúry, požiada o vytvorenie prístupu, pričom oznámi agentúre meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefonický kontakt osoby poverenej vstupovať v mene vysokej školy do IS SAAVŠ a podávať žiadosti.

Vysoká škola podáva návrh úpravy študijného programu v súlade s platným:

  • rozhodnutím MŠVVŠ SR podľa § 35 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z. z., alebo
  • rozhodnutím agentúry podľa § 35 ods. 8 zákona č. 269/2018 Z. z., alebo
  • rozhodnutím agentúry podľa § 25 ods. 1 zákonač. 269/2018 Z. z.

Predložený návrh úpravy študijného programu má vytvárať predpoklad na splnenie štandardov pre študijný program.

Ak vysoká škola predkladá návrh úpravy študijného programu na základe rozhodnutia podľa písmena a) alebo b), predložený návrh úpravy študijného programu má vytvárať predpoklad na splnenie najmä tej časti štandardov pre študijný program, ktorá upravuje požiadavky na študijný program obsahovo súvisiace s príslušným kritériom akreditácie študijných programov vydaných podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018, ktorého nesplnenie viedlo k časovému obmedzeniu študijného programu. Napríklad ak bolo dôvodom časového obmedzenia študijného programu neplnenie kritéria KSP-A6 (Garantovanie kvality a rozvoja študijného programu), odporúča sa predložiť taký návrh úpravy študijného programu, ktorý vytvorí predpoklady najmä na plnenie tých častí štandardov pre študijný program, ktoré vecne súvisia s požiadavkami kritéria KSP-A6, teda najmä čl. 6 a 7 štandardov pre študijný program.

Vysoká škola k návrhu prikladá alebo poskytuje agentúre prístup k dôkazom, ktoré preukazujú, že úprava študijného programu vytvára dostatočné predpoklady na plnenie štandardov pre študijný program. Ak sa zistený nedostatok týka kritérií KSP-A1 alebo KSP-A6 alebo čl. 6 a čl. 7 štandardov pre študijný program, vysoká škola uvádza dôkazy priamo v časti III. návrhu úpravy študijného programu. Ostatné dôkazy prikladá v časti IX.8.

Ak agentúra udelí súhlas s podaným návrhom úpravy študijného programu, vysoká škola upraví študijný program najneskôr od nasledujúceho akademického roka, o čom bezodkladne informuje agentúru zaslaním

Oznámenia o úprave študijného programu podľa §27 zákona č. 269/2018 Z.Z..

V oznámení vysoká škola uvedie:

  • číslo a názov študijného programu a odkaz na súvisiace rozhodnutie,
  • rozsah realizovanej úpravy,
  • návrh na zrušenie príslušného obmedzenia v registri študijných programov po overení a potvrdení vykonanej zmeny.