Oznámenie o zrušení študijného programu podľa § 27 zákona č. 269/2018 Z. z.

Vysoká škola oznámi zrušenie študijného programu podľa § 27 ods. 4 zákona č. 269/2018 Z. z. v informačnom systéme agentúry (https://is.saavs.sk/).
Ak vysoká škola nemá prístup do informačného systému agentúry, požiada o vytvorenie prístupu, pričom oznámi agentúre meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefonický kontakt osoby poverenej vstupovať v mene vysokej školy do IS SAAVŠ a podávať žiadosti.

Predloha oznámenia o zrušení študijného programu podľa § 27 zákona č. 269/2018 Z. z.

Vysoká škola oznamuje zrušenie študijného programu v súlade s platným:

  • rozhodnutím MŠVVŠ SR podľa § 35 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z. z., alebo
  • rozhodnutím agentúry podľa § 35 ods. 8 zákona č. 269/2018 Z. z., alebo
  • rozhodnutím agentúry podľa § 25 ods. 1 zákonač. 269/2018 Z. z.

Vysoká škola pred oznámením zrušenia vykoná úkony podľa § 54b ods. 9 a  § 51a ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.