Úhrada poplatkov za úkony agentúry

Žiadateľ uhrádza poplatky za úkony agentúry podľa Sadzobníka poplatkov za úkony agentúry prevodom na bankový účet Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo vedený v Štátnej pokladnici.

Číslo účtu IBAN – SK57 8180 0000 0070 0064 1248

Variabilný symbol – kód žiadosti vygenerovaný informačným systémom agentúry

Špecifický symbol – IČO žiadateľa

Správa pre prijímateľa – názov vysokej školy, typ žiadosti