Žiadosť o predchádzajúci súhlas s úpravou študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.

Vysoká škola podáva žiadosť o predchádzajúci súhlas s úpravou študijného programu podľa § 30 ods. 9  zákona č. 269/2018 Z. z. v informačnom systéme agentúry (https://is.saavs.sk/).

Ak vysoká škola nemá prístup do informačného systému agentúry, požiada o vytvorenie prístupu, pričom oznámi agentúre meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefonický kontakt osoby poverenej vstupovať v mene vysokej školy do IS SAAVŠ a podávať žiadosti.

Žiadosť o predchádzajúci súhlas vysoká škola podáva, ak:

  • vysoká škola vykonáva úpravy (v rozsahu § 2 písm. h  zákona 269/2018 Z. z.) nového študijného programu s akreditáciou podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. pred posúdením súladu uskutočňovania príslušného študijného programu so štandardmi pre študijný program podľa § 30 ods. 11 zákona č. 269/2018 Z. z.

Vysoká škola v časti IV. žiadosti o predchádzajúci súhlas stručne uvedie charakteristiku úpravy študijného programu podľa § 2 písm. h zákona č. 269/2018 Z. z. (doplnenie alebo vypustenie povinných predmetov alebo povinne voliteľných predmetov, zmena podmienok na riadne skončenie štúdia alebo úprava informačného listu povinného predmetu alebo povinne voliteľného predmetu okrem aktualizácie vyučujúceho, odporúčanej literatúry alebo hodnotenia predmetu) a očakávaný vplyv úpravy študijného programu na plnenie súvisiacich štandardov pre študijný program.

Vysoká škola k žiadosti v časti IX. priloží súvisiace podklady úpravy (napr. opis študijného programu s vyznačením plánovaných zmien, alebo upravené informačné listy predmetov, ak nie je možný vzdialený prístup k nim).

Ak vysoká škola podáva žiadosť o predchádzajúci súhlas podľa bodu 3, k žiadosti prikladá aj upravenú vnútornú hodnotiacu správu študijného programu s vyznačením vplyvu predkladanej úpravy na plnenie štandardov.