Žiadosť o zmenu údajov o študijnom programe podľa § 39 ods.2 zákona č. 269/2018 Z. z.

Vysoká škola podáva žiadosť o zmenu údajov o študijnom programe podľa § 39 ods. 2  zákona č. 269/2018 Z. z. v informačnom systéme agentúry (https://is.saavs.sk/).
Ak vysoká škola nemá prístup do informačného systému agentúry, požiada o vytvorenie prístupu prostredníctvom adresy ziadosti@saavs.sk, pričom agentúre oznámi meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefonický kontakt osoby poverenej vstupovať v mene vysokej školy do IS SAAVŠ a podávať žiadosti.


Agentúra prijíma žiadosti o zmenu údajov o študijných programoch od 1. januára 2022 do podania prvej informácie vysokou školou podľa § 37 ods. 1 o tom, že zosúladila svoj vnútorný systém so štandardmi pre vnútorný systém, najneskôr však do 31. augusta 2022, len ak tieto zmeny vyplývajú z potreby zosúladenia študijného programu so štandardmi pre študijný program.

Vysoká škola môže požiadať o:

A) zmenu študijného odboru alebo kombinácie dvoch študijných odborov, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ak je táto zmena odôvodnená v súvislosti s transformáciou sústavy študijných odborov,

B) zmenu miesta poskytovania študijného programu z miesta v inom sídle ako je sídlo vysokej školy alebo fakulty, na miesto v sídle vysokej školy alebo fakulty,

C) zmenu názvu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej sa študijný program uskutočňuje,

D) zmenu názvu študijného programu, ak nový názov lepšie vystihuje obsah vzdelávania.

V jednej žiadosti je možné požiadať aj o viaceré zmeny údajov o študijnom programe súčasne.

Vysoká škola pri založení žiadosti v IS SAAVS v časti I., II. a V. vyplní povinné údaje (označené *). Po vytvorení žiadosti (tlačidlo Vytvoriť) budú do žiadosti z registra študijných programov začítané platné údaje o študijnom programe. Vysoká škola skontroluje správnosť načítaných údajov a v časti V. žiadosti charakterizuje a zdôvodní požadované zmeny údajov nasledovne:

A) Ak vysoká škola žiada o zmenu študijného odboru alebo kombinácie dvoch študijných odborov v žiadosti v položke V.A.1. uvedie návrh nového študijného odboru. Návrh druhého študijného odboru v položke V.A.2. je možné navrhnúť len ak ide o študijný program v kombinácii študijných odborov. Vysoká škola v položke V.A.3. zdôvodní zmenu študijného odboru, alebo študijných odborov v súvislosti s transformáciou sústavy študijných odborov a mieru obsahovej zhody študijného programu s navrhovaným študijným odborom, alebo odbormi v súlade s čl. 2 ods. 5 štandardov pre študijný program. K žiadosti v časti IX. priloží dôkazy priradenia programu k navrhovanému študijnému odboru (napr. opis študijného programu, odporúčaný študijný plán a pod.).

B) Ak vysoká škola žiada o zmenu miesta poskytovania študijného programu z miesta v inom sídle ako je sídlo vysokej školy alebo fakulty, na miesto v sídle vysokej školy alebo fakulty, v položke V.B.1. zo zoznamu vyberie fakultu, v sídle ktorej sa program bude ďalej uskutočňovať. Ak sa program nebude uskutočňovať na fakulte, ale v sídle vysokej školy, v položke V.B.1 zvolí „neuskutočňuje sa na fakulte“, alebo „vysoká škola sa nečlení na fakulty“. Vysoká škola v časti V.B.2 zdôvodní zmenu miesta poskytovania študijného programu a v časti IX. priloží dôkazy tejto zmeny (opis študijného programu, registrovaný Štatút vysokej školy, schválený Štatút fakulty).

C) Ak vysoká škola žiada o zmenu názvu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej sa študijný program uskutočňuje, v žiadosti v položke V.C.1. uvedie nový názov vysokej školy, alebo fakulty podľa číselníka/zoznamu  vysokých škôl. V položke V.C.2. uvedie zdôvodnenie zmeny a v časti IX. priloží dôkazy zmeny názvu (registrovaný Štatút vysokej školy, schválený Štatút fakulty). Zmenu názvu vysokej školy alebo fakulty v registri študijných programov je možné vykonať, ak sú tieto údaje aktualizované v číselníku vysokých škôl, alebo číselníku fakúlt na portáli vysokých škôl. Vysoká škola pred podaním žiadosti zabezpečí predchádzajúci zápis zmeny názvu vysokej školy v číselníku vysokých škôl, alebo zmeny názvu fakulty číselníku fakúlt.  

D) Ak vysoká škola žiada o zmenu názvu študijného programu v žiadosti v časti V.D.1. uvedie návrh nového názvu študijného programu, v položke V.D.2. charakterizuje zmeny obsahu z dôvodu zosúlaďovania študijného programu so štandardmi pre študijný program a v položke V.D.3 zdôvodnení lepší súlad nového názvu s obsahom vzdelávania. Vysoká škola k žiadosti v časti IX. priloží podporné dôkazy zmeny názvu študijného programu (napr. opis študijného programu a odporúčaný študijný plán s vyznačením plánovaných zmien a pod.). Zmenu názvu študijného programu je možné zapísať do registra študijných programov, len ak zmena vyplýva z potreby zosúladenia študijného programu so štandardmi pre študijný program a nový názov lepšie vystihuje obsah vzdelávania.

 

Informačný systém agentúry po podaní žiadosti (tlačidlo Podať žiadosť) vygeneruje formulár žiadosti, ktorý vysoká škola po podpise štatutárom zasiela agentúre prostredníctvom e-schránky.

Žiadosť o zmenu údajov o študijnom programe podľa §39 ods. 2 nie je spoplatnená.

Otázky týkajúce sa podávania žiadostí je možné zasielať agentúre na emailovú adresu ziadosti@saavs.sk.