Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je novozriadená verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. ako právnická osoba so sídlom v Bratislave.

Poslaním agentúry je zlepšovanie kvality vzdelávania modernými nástrojmi v súlade s Európskymi štandardami pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015). Má poskytovať zrkadlo kvality vysokým školám a rozhodovať o udelení príslušných akreditácií v zmysle zákona. Nahradí tak činnosť doterajšej Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR pri posudzovaní žiadostí vysokých škôl a tiež preberie kompetenciu príslušných rozhodovaní ministra školstva.

Osnovou pre akreditačnú činnosť budú akreditačné štandardy, ktorých návrh bude zverejnený do konca októbra 2019 na verejné pripomienkovanie. Predpokladá sa, že prvé žiadosti vysokých škôl o akreditáciu začne agentúra prijímať v prvom štvrťroku 2020.

Predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

so sídlom Stromová 1, 813 30 Bratislava

(ďalej len „agentúra“)

v súlade s § 14 ods.2 písm. d) a § 38 ods. 11 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.