Žiadosť o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z. z.

Vysoká škola podáva žiadosť o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z. z. v informačnom systéme agentúry (https://is.saavs.sk/).

Ak vysoká škola nemá prístup do informačného systému agentúry, požiada o vytvorenie prístupu prostredníctvom adresy ziadosti@saavs.sk, pričom agentúre oznámi meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefonický kontakt osoby poverenej vstupovať v mene vysokej školy do IS SAAVŠ a podávať žiadosti.

Predloha žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality


K žiadosti vysoká škola prikladá:

  1. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
    Vysoká škola priloží základný predpis, alebo súbor základných predpisov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokej školy v zmysle §15 pís. b) zákona č. 131/2002 Z. z. v slovenskom a anglickom jazyku.

2. Vnútornú hodnotiacu správu o implementácii vnútorného systému
Vysoká škola priloží vnútornú hodnotiacu správu o implementácii vnútorného systému v zmysle § 24 ods. 4 pís. b) zákona č. 269/2018 Z. z. v slovenskom a anglickom jazyku.


Konanie agentúry sa začína na základe žiadosti dňom doručenia úplnej žiadosti vrátane úhrady poplatku. Informáciu o úhrade poplatku podľa sadzobníka poplatkov vysoká škola získava a potvrdzuje v informačnom systéme agentúry po odoslaní žiadosti.

Informačný systém agentúry po podaní žiadosti vygeneruje formulár žiadosti, ktorý vysoká škola po podpise štatutárom zasiela agentúre prostredníctvom e-schránky.Otázky týkajúce sa podávania žiadostí a úhrady poplatkov za úkony agentúry je možné zasielať agentúre na emailovú adresu ziadosti@saavs.sk.