Žiadosť o udelenie akreditácie spoločného študijného programu podľa § 30 a § 36 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z

Vysoké školy podávajú žiadosť o udelenie akreditácie spoločného študijného programu podľa § 30 a § 36 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. v účinnom znení v informačnom systéme agentúry (https://is.saavs.sk/). Ak vysoká škola nemá prístup do informačného systému SAAVS, požiada o zriadenie prístupu prostredníctvom ziadosti@saavs.sk. V žiadosti uvedie meno, priezvisko, emailovú adresu a telefonický kontakt osoby poverenej vstupovať v mene vysokej školy do IS SAAVŠ a podávať žiadosti.

Podľa § 36 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. v účinnom znení agentúra do 31. decembra 2024 neodmietne žiadosť o udelenie akreditácie spoločného študijného programu, ak vysoká škola v príslušnom študijnom odbore a stupni uskutočňuje študijný program, ktorý nie je spoločným študijným programom.

Vysoké školy v žiadosti a podkladoch žiadosti preukazujú súlad so Štandardmi pre študijný program  a  Dodatkom č. 1 k štandardom pre študijný program.

Predloha žiadosti o udelenie akreditácie spoločného študijného programu

 1. Spolupracujúce vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky (SR) podávajú žiadosť o udelenie akreditácie spoločného študijného programu spoločne.  Žiadosť o udelenie akreditácie spoločného študijného programu (pdf žiadosti z IS SAAVS) podpisuje štatutárny orgán vysokej školy podávajúcej spoločnú žiadosť v IS SAAVS a tiež samostatne štatutárny orgán každej spolupracujúcej vysokej školy so sídlom na území SR a prostredníctvom e-schránky zasiela agentúre.

K spoločnej žiadosti vysoké školy prikladajú:

 1. Spoločnú Vnútornú hodnotiacu správu študijného programu
  1. tlačivo VHSP v slovenskom jazyku
  1. tlačivo VHSP v anglickom jazyku
 2. Spoločný Opis študijného programu
  1. osnova opisu študijného programu v slovenskom jazyku
  1. osnova opisu študijného programu v anglickom jazyku
 3. Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu za každú spolupracujúcu vysokú školu so sídlom na území SR v súlade s čl. 2 ods. 4 Dodatku č. 1 k štandardom pre študijný program a čl. 21 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov
  1. tlačivo VUPCH v slovenskom a anglickom jazyku
 4. Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností podľa čl. 7, odsek 2 Štandardov pre študijný program a čl. 22 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov za každú spolupracujúcu vysokú školu so sídlom na území SR
  1. tlačivo VTC v slovenskom a anglickom jazyku
 5. Súhlasné stanovisko právnickej osoby uvedenej v opise študijného odboru, ak sa podľa opisu študijného odboru dané stanovisko vyžaduje.
 6. Súhlasné stanovisko príslušného ministerstva k uskutočňovaniu navrhovaného študijného programu, ak ide o štátnu vysokú školu.
 7. Dohodu spolupracujúcich vysokých škôl o spoločnom študijnom programe podľa čl. 2 ods. 3 Dodatku č. 1 k štandardom pre študijný program.
 • Ak je spoločný študijný program uskutočňovaný v spolupráci s vysokými školami so sídlom mimo územia SR, žiadosť o udelenie akreditácie spoločného študijného programu (pdf žiadosti z IS SAAVS) podpisujú a zasielajú agentúre len vysoké školy so sídlom na území SR. Vysoká škola podávajúca žiadosť o udelenie akreditácie takéhoto spoločného študijného programu v IS SAAV okrem položiek 1. až 7. bodu A) k žiadosti prikladá aj:
 • Doklad o uznaní spolupracujúcej vysokej školy so sídlom mimo územia SR národným regulátorom ako inštitúcie vysokoškolského vzdelávania s právom poskytovať vzdelávanie v domovskom systéme vysokoškolského vzdelávania v príslušnej oblasti vzdelávania.
 • Odkaz na stav a platnosť národnej akreditácie oprávňujúcej spolupracujúcu vysokú školu so sídlom mimo územia SR uskutočňovať spoločný študijný program.

K žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu 3. stupňa vysoké školy prikladajú spoločnú Vnútornú hodnotiacu správu študijného programu a spoločný Opis študijného programu v slovenskom aj v anglickom jazyku a dvojjazyčné Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu a Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činnosti v slovenskom a v anglickom jazyku. 

Vysoké školy poskytujú agentúre prístup k ďalším dôkazom súladu navrhovaného spoločného študijného programu
so štandardmi pre študijný program a s dodatkom č. 1 štandardov pre študijný program, ktoré uviedli vo vnútornej hodnotiacej správe študijného programu, opise študijného programu a podkladoch pre hodnotenie tvorivých činností (vzdialene alebo počas posudzovania na mieste).

Kľúčovým komunikačným nástrojom vysokej školy smerom k posudzovateľom a k verejnosti je vnútorná hodnotiaca správa študijného programu. Vysoké školy vo vnútornej hodnotiacej správe opíšu ako reflektujú jednotlivé požiadavky štandardov pre študijný program a požiadavky dodatku č. 1 k štandardom pre študijný program a zabezpečujú kvalitu vysokoškolského vzdelávania na jednotlivých pracoviskách a uvedú zodpovedajúce dôkazy alebo odkazy na dôkazy.

Správa by sa mala zameriavať na osobitosti študijného programu ako spoločného úsilia rôznych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, vrátane informácií o špecifikách vyplývajúcich z vnútroštátnych systémov vysokoškolského vzdelávania spolupracujúcich škôl (ak sa jedná o žiadosť podľa bodu B).

Agentúra v súlade s § 4 ods. 2 písmeno h.) zákona č. 269/2018 Z. z. uverejňuje žiadosť vrátane vnútornej hodnotiacej správy a opisu študijného programu na svojom webovom sídle.

Informačný systém agentúry po vložení podkladov vygeneruje formulár žiadosti, ktorý každá spolupracujúca vysoká škola so sídlom na území SR po podpise štatutárom zasiela agentúre prostredníctvom e-schránky.

Konanie agentúry sa začína dňom doručenia úplných žiadostí prostredníctvom e-schránky vrátane úhrady poplatku.

Výšku poplatku uhrádza vysoká škola so sídlom na území SR na základe dourčenej informácie o výške poplatku podľa Sadzobníka poplatkov. Potvrdenie úhrady poplatku uvádza vysoká škola v informačnom systéme agentúry po odoslaní žiadosti.

Otázky týkajúce sa podávania žiadostí a úhrady poplatkov za úkony agentúry je možné zasielať agentúre na emailovú adresu ziadosti@saavs.sk.