Žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.

Vysoká škola podáva žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. v informačnom systéme agentúry (https://is.saavs.sk/).
Na vytvorenie prístupu do informačného systému vysoká škola oznámi agentúre meno, priezvisko, emailovú adresu a telefonický kontakt osoby poverenej vstupovať v mene vysokej školy do IS SAAVŠ a podávať žiadosti.

Predloha žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu

Predloha žiadosti o udelenie akreditácie prekladateľského kombinačného študijného programu*

* Agentúra od 22.apríla 2022 neprijíma žiadosti o udelenie akreditácie učiteľských kombinačných študijných programov.

K žiadosti vysoká škola prikladá:

  1. Vnútornú hodnotiacu správu študijného programu
  2. Opis študijného programu
  3. Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu podľa čl. 6, odsek 3 Štandardov pre študijný program a čl. 21 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov
  4. Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností podľa čl. 7, odsek 2 Štandardov pre študijný program a čl. 22 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov
  5. Súhlasné stanovisko právnickej osoby uvedenej v opise študijného odboru, ak sa podľa opisu študijného odboru dané stanovisko vyžaduje.
  6. Súhlasné stanovisko príslušného ministerstva k uskutočňovaniu navrhovaného študijného programu, ak ide o štátnu vysokú školu.

K žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu 3. stupňa vysoká škola prikladá Vnútornú hodnotiacu správu študijného programu a Opis študijného programu v slovenskom aj v anglickom jazyku a dvojjazyčné Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu a Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činnosti v slovenskom a v anglickom jazyku.  

Kľúčovým komunikačným nástrojom vysokej školy smerom k posudzovateľom a k verejnosti je Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu. Jej úlohou je poskytnúť pracovnej skupine výkonnej rady agentúry dostatočné uistenie, že vysoká škola vnútornými pravidlami zaručuje plnenie štandardov pre študijný program a tiež, že vysoká škola pravidlá dodržuje. Vysoká škola vo vnútornej hodnotiacej správe opíšte ako reflektujete jednotlivé požiadavky štandardov pre študijný program a zabezpečujete kvalitu vysokoškolského vzdelávania v jednotlivých aspektoch a uvedie zodpovedajúce dôkazy alebo odkazy na dôkazy (napr. na konkrétne časti, resp. odseky interných predpisov, interné záznamy, dáta v informačnom systéme, miesto na webovej stránke, záznamy študenta a podobne). Uvedenie konštatovania, že vysoká škola príslušný štandard spĺňa, alebo len odkaz na všeobecný predpis, nie je postačujúce na posúdenie súladu študijného programu s príslušným štandardom. Správne zostavená vnútorná hodnotiaca správa môže urýchliť proces posudzovania a zvýšiť reputáciu vysokej školy. Agentúra v súlade s § 4 ods. 2 písmeno h.) zákona č. 269/2018 Z. z. uverejňuje žiadosť vrátane vnútornej hodnotiacej správy na svojom webovom sídle.

Vysoká škola k žiadosti prikladá alebo poskytuje agentúre prístup k ďalším dôkazom súladu navrhovaného študijného programu so štandardmi pre študijný program, ktoré uviedla vo vnútornej hodnotiacej správe študijného programu, opise študijného programu a podkladoch pre hodnotenie tvorivých činností (vzdialene alebo počas posudzovania na mieste).

Konanie agentúry sa začína na základe žiadosti dňom doručenia úplnej žiadosti vrátane úhrady poplatku. Informácie o úhrade poplatku podľa Sadzobníka poplatkov vysoká škola uvádza v informačnom systéme agentúry po odoslaní žiadosti.

Informačný systém agentúry po vložení podkladov vygeneruje formulár žiadosti, ktorý vysoká škola po podpise štatutárom zasiela agentúre prostredníctvom e-schránky.

Otázky týkajúce sa podávania žiadostí a úhrady poplatkov za úkony agentúry je možné zasielať agentúre na emailovú adresu ziadosti@saavs.sk.