Konzultácie ku štandardom

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ponúka vysokým školám a ostatnej verejnosti možnosť konzultácii k štandardom a žiadostiam o akreditáciu.Očakávame, že vysoké školy budú organizovať účasť na konzultáciách spoločne prostredníctvom a za účasti osoby/osôb zodpovedných za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy.   Priestor pre odoslanie svojich otázok nájdete v časti Štandardy > Konzultácie. 

Continue Reading

Dôležité aktualizácie

Dávame do pozornosti nasledujúce aktualizované dokumenty. Metodika na vyhodnocovanie štandardov (nájdete v záložke Štandardy) Zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (nájdete v záložke Dokumenty > Vnútorné predpisy)

Continue Reading

Konferencia k uvedeniu akreditačných štandardov pre vysoké školy

23. – 24. september 2020, Bratislava, online prenos Dovoľujeme si Vás pozvať na online konferenciu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo k uvedeniu akreditačných štandardov, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-24. septembra 2020 *.  Prijatie nových akreditačných štandardov predstavuje najväčšiu zmenu v systéme akreditácií vysokých škôl a zabezpečovaní vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike.    […]

Continue Reading

Výberové konanie

Administrátor akreditačných činností Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Miesto práceNámestie slobody 11, Bratislava Druh pracovného pomeruplný úväzok Termín nástupu01.10.2020 Mzdové podmienky (brutto)1 300 EUR/mesiac (konečná výška odmeny bude stanovená na základe konkrétnych schopností, odbornej praxe a predpokladov uchádzača) Náplň práce, právomoci a zodpovednosti – administrácia a zabezpečovanie agendy agentúry v oblasti akreditačných konaní podľa […]

Continue Reading

Konzultácie k metodike vyhodnocovania štandardov

Agentúra začína konzultácie s predstaviteľmi reprezentácií vysokých škôl a ďalších zainteresovaných strán k príprave metodiky vyhodnocovania akreditačných štandardov. Prípadné námety na zlepšenie prosím adresovať agentúre do 24. 7. 2020 tak, aby sme mohli s nimi ďalej pracovať. Ide o nadväzujúci krok na schválenie a zverejnenie štandardov pre vnútorný systém, štandardov pre študijný program a štandardov pre habilitačné a inauguračné konanie. V zmysle § […]

Continue Reading

Agentúra zverejňuje na pripomienkové konanie návrh Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania návrh Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na svojom webovom sídle www.saavs.sk na pripomienkovanie verejnosťou. Pripomienky zasielajte […]

Continue Reading

Agentúra aktuálne posudzuje 76 správ o odstránení nedostatkov vysokých škôl.

Napriek horúcemu letu sa intenzita prác v agentúre stupňuje. Agentúra prevzala od Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR celkovo 82 správ vysokých škôl „o odstránení nedostatkov“, ktoré vysoké školy zasielali na ministerstvo. Táto povinnosť im vznikla na základe záverov akreditácií v predchádzajúcom období, ktoré prijala ešte Akreditačná komisia.  Agentúra v predmetných správach aktuálne posudzuje odstránenie nedostatkov […]

Continue Reading

Stanovisko k boju proti plagiátorstvu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo považuje plagiátorstvo za nezlučiteľné s kultúrou kvality na vysokých školách. Tolerovanie alebo zľahčovanie závažnosti plagiátorstva podkopáva dôveru verejnosti k vysokým školám. Práve tie majú hlavnú zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vzdelávania. Agentúra v rámci externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania pripravila nové akreditačné štandardy. Obsahujú viaceré požiadavky a mechanizmy na elimináciu plagiátorstva a iných akademických podvodov. […]

Continue Reading

Call for applications for registration in the list of reviewers of the Slovak Accreditation Agency for Higher Education

The Slovak Accreditation Agency for Higher Education (hereinafter referred to as the “Agency”) in accordance with Act no. 269/2018 Coll. on Quality Assurance in Higher Education and on Amendments to Act No. 343/2015 Coll. on Public Procurement and on Amendments to Certain Acts, as amended, announces a second call for registration in the list of […]

Continue Reading