Oznámenie o schválení zmien a doplnení metodiky na vyhodnocovanie štandardov

Výkonná rada SAAVŠ schválila návrh na zmenu a doplnenie metodiky na vyhodnocovanie štandardovpredložený na jej26. zasadnutí dňa 18. februára 2021. Príslušné dokumenty sú k dispozícii pod položkou hlavného menu Štandardy > Metodika na vyhodnocovanie štandardov. Metodika na vyhodnocovanie štandardov – znenie do 18.02.2021 Zmeny a doplnenia metodiky na vyhodnocovanie štandardov zo dňa 18.2.2021 Zmeny a doplnenia […]

Continue Reading

Zverejnenie návrhu na zmenu štandardov pre študijný program

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo podľa § 23 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. zverejňuje návrh na zmenu štandardov pre študijný program a predkladá ho na pripomienkovanie verejnosťou. Predložený návrh je doplnením platných akreditačných štandardov o osobitosti pre spoločné študijné programy viacerých vysokých škôl. Agentúra týmto reaguje na ustanovenie zákona č. 410/2020 Z. z. prijatého Národnou radou SR […]

Continue Reading

Výzva na podávanie prihlášok na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) žiada uchádzačov, ktorí majú záujem stať sa posudzovateľmi agentúry  a spĺňajú nižšie uvedené požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry, aby zaslali prihlášku prostredníctvom predmetného online formulára. […]

Continue Reading

Záznamy z konferencie

Záznamy z podujatia sú k dispozícii odbornej verejnosti a majú len informatívny charakter. Záväzné sú znenia štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardov pre študijný program a štandardov pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov uverejnené na webovom sídle agentúry. K jednotlivým záznamom a PDF prezentáciám sa dostanete po kliknutí na príslušný […]

Continue Reading