Najnovšie aktuality


Agentúra podporuje humanitárne aktivity vysokých škôl 

Bratislava, 25. 2. 2022 Vysoké školy sa mesiace pripravujú na akreditácie svojich vnútorných systémov kvality…

Viac…

Zosúlaďovanie habilitačných a inauguračných konaní so štandardmi

Pozývame Vás na on-line stretnutie k zosúlaďovaniu habilitačných a inauguračných konaní so štandardmi pre habilitačné a inauguračné konanie. Budeme…

Viac…

Výkonná rada SAAVŠ schválila priority na rok 2022

Výkonná rada na svojom 41. zasadnutí schválila Akčný plán formou priorít na rok 2022. Vytýčila…

Viac…

Tematická správa – Zmeny vo vysokom školstve v dôsledku zavádzania systémov zabezpečovania kvality 2019 – 2021

Agentúra zverejňuje tematickú správu zameranú na zásadné zmeny vo vysokom školstve, ktoré súvisia so zavádzaním…

Viac…

Žiadosť o zmenu údajov o študijnom programe podľa § 39 ods.2 zákona č. 269/2018 Z. z.

Vysoké školy môžu od 1.1.2022 podávať žiadosť o zmenu údajov o študijnom programe podľa §39 ods. 2…

Viac…

Tematická správa – Kvantitatívne prehľady demografického vývoja v slovenskom vysokom školstve za roky 1989-2020

Agentúra zverejňuje tematickú správu o vývoji počtu vysokoškolských študentov na Slovensku za posledné tri desaťročia…

Viac…