piatok, 06 augusta, 2021

Analytik externého zabezpečovania kvality vysokých škôl so zameraním na prácu s dátami

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Práca s verejnými a štátnymi databázami (CREPČ, CREUČ, CRZP, register zamestnancov VŠ, centrálny register študentov, register študijných programov a odborov) – vytváranie výstupných zostáv, prehľadových tabuliek a grafov a pod. Práca s medzinárodnými citačnými databázami (Scopus, WoS) a štatistickými databázami (OECD, atď.) Príprava, realizácia a analýza kvantitatívneho prieskumu SAAVŠ medzi […]

Continue Reading

SAAVŠ publikovala prvé výsledky najväčšieho prieskumu študentskej spokojnosti na Slovensku

Takmer 20 000 študentov a študentiek prvých dvoch stupňov vysokoškolského štúdia sa zapojilo do prvého ročníka prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Ide o anonymný, doteraz najväčší prieskum vnímania kvality vysokých škôl študentmi na Slovensku, ktorý plánuje SAAVŠ každoročne organizovať. Agentúra bude sledovať, ako sa jednotlivé vysoké školy budú na základe spätnej väzby od […]

Continue Reading

Národný akčný plán v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovali Národný akčný plán v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl. Akčný plán je výstupom medzinárodného projektu Podpora krajín a ich agentúr na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania pri dosahovaní súladu s ESG 2015 (SEQA-ESG) s podporou programu Erasmus+ Európskej únie. Akčný plán reflektuje súčasné […]

Continue Reading

Vnútorný systém zabezpečovania kvality – hľadanie vlastnej cesty

Slovenské vysoké školy v súčasnosti žijú jedinečné obdobie spojené s rozhodovaním sa o vlastnej budúcnosti, o ich poslaní, cieľoch, hodnotách, o ponuke študijných programov, spôsobe ich uskutočňovania a neustáleho zlepšovania. Sú položené jasné pravidlá, je poskytnutá bezprecedentná sloboda rozhodovania sa a vyžadovaná zodpovednosť za preukázanie súladu s pravidlami a neustále zlepšovanie sa. Vzniká veľa otázok, […]

Continue Reading

Zapojenie zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania

Podujatie sa uskutočnilo 30.4.2021 Podujatie bolo zorganizované v spolupráci so združením HRcomm, ako súčasť pravidelných aktivít podporujúcich zvyšovanie kvality v kontexte nového prístupu k akreditácii, ktorý kladie dôraz na zapojenie zamestnávateľov do vysokoškolského vzdelávania. Identifikácia potrieb praxe a participácia relevantných zástupcov zamestnávateľov na návrhu, schvaľovaní a pravidelnom hodnotení študijných programov sú jednými z kľúčových požiadaviek štandardov […]

Continue Reading