Pracovné stretnutie SAAVS s osobami zodpovednými za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokých škôl k podávaniu žiadostí o posúdenie vnútorného systému

11.06. 2021 o 9:00 Pracovné stretnutie SAAVS s osobami zodpovednými za vnútorný systém zabezpečovania kvality Pracovné stretnutie agentúry s osobami zodpovednými za vnútorný systém vysokých škôl k stavu zosúlaďovania vnútorných systémov a k podávaniu žiadostí o posúdenie vnútorného systému sa uskutočnilo 11.6.2021. Súčasťou stretnutia bola diskusia o spôsobe podávania žiadosti o posudzovanie vnútorného systému a o […]

Continue Reading

Otvorme vysoké školy svetu

25.6. 2021 o 9:00 Otvorme vysoké školy svetu 25.6. 2021 Zámery internacionalizovať vysokoškolské prostredie sú tradičnou súčasťou stratégie väčšiny slovenských vysokých škôl. Prečo sú tieto zámery málo viditeľné v bežnom fungovaní vysokých škôl? Je otváranie vysokých škôl podmienkou rozvoja kvality? Aké sú možnosti a cesty medzinárodnej spolupráce a ako ich využívame? O týchto a ďalších otázkach súvisiacim s […]

Continue Reading

Akademická integrita

Akademická integritaTémy súvisiace s akademickou (ne)integritou v ostatnom období pravidelne rezonujú v slovenskom vysokoškolskom aj politickom prostredí. Súvisiaci diskurz jednoznačne odsúdil zistené pochybenia a vyústil do zmien legislatívy. Ak sa však zlyhania nemajú opakovať, je potrebné identifikovať dôvody a motivácie, ktoré ich umožnili a prehodnotiť pravidlá a postupy v prostredí vysokých škôl.Počas on-line podujatia venovaného Akademickej […]

Continue Reading

Vnútorný systém zabezpečovania kvality – hľadanie vlastnej cesty

Slovenské vysoké školy v súčasnosti žijú jedinečné obdobie spojené s rozhodovaním sa o vlastnej budúcnosti, o ich poslaní, cieľoch, hodnotách, o ponuke študijných programov, spôsobe ich uskutočňovania a neustáleho zlepšovania. Sú položené jasné pravidlá, je poskytnutá bezprecedentná sloboda rozhodovania sa a vyžadovaná zodpovednosť za preukázanie súladu s pravidlami a neustále zlepšovanie sa. Vzniká veľa otázok, […]

Continue Reading

Zapojenie zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania

Podujatie sa uskutočnilo 30.4.2021 Podujatie bolo zorganizované v spolupráci so združením HRcomm, ako súčasť pravidelných aktivít podporujúcich zvyšovanie kvality v kontexte nového prístupu k akreditácii, ktorý kladie dôraz na zapojenie zamestnávateľov do vysokoškolského vzdelávania. Identifikácia potrieb praxe a participácia relevantných zástupcov zamestnávateľov na návrhu, schvaľovaní a pravidelnom hodnotení študijných programov sú jednými z kľúčových požiadaviek štandardov […]

Continue Reading

Kvalita dištančného vzdelávania

Podujatie sa uskutočnilo 16.4.2021. Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG) a z nich vychádzajúce štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVS) sú uplatniteľné vo všetkých typoch a formách vysokoškolského vzdelávania.  Cieľom on-line diskusie bolo pomenovať špecifická zabezpečovania kvality v podmienkach dištančného vzdelávania a zdieľať skúsenosti vysokých škôl v […]

Continue Reading

Vzdelávanie orientované na študenta (SCL – “Student-centered learning”)

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia Podujatie organizované v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) sa uskutočnilo 9. 4. 2021.Zástupcovia ŠRVŠ spolu so zástupcom Európskej študentskej únie (ESU) a inými hosťami diskutovali ako otočiť kompas vzdelávania na študenta.Pozvánka na podujatiePrepojenie SCL na ESG 2015 – Pegi Pavletić, Európska študentská únia   Výsledky hlasovania účastníkov MentimerZvyšovanie kompetencií vysokoškolských učiteľov […]

Continue Reading

Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia On-line diskusia k profilu absolventa, cieľom a výstupom vzdelávania sa uskutočnila 19. 3. 2021. Cieľom podujatia bolo iniciovať diskusiu a umožniť vysokým školám zdieľať rôzne prístupy v uvedenej oblasti interného zabezpečovania kvality.Súčasťou bola tiež komunikácia východiskových požiadaviek pri definovaní cieľov a výstupov vzdelávania z pohľadu Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského […]

Continue Reading

Zosúlaďovanie študijných programov

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia On-line konzultácia k procesu zosúlaďovania študijných programov sa uskutočnila 5. 3. 2021. Podujatie bolo zamerané na sprostredkovanie základných informácií o termínoch a postupoch zosúlaďovaní študijných programov v prechodnom období do 1. 9. 2022.Cieľom podujatia bolo tiež akcentovať nové očakávania od študijných programov, ktoré vysoké školy musia uplatniť: Identifikácia potrieb praxe a […]

Continue Reading

Podávanie žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia Vysoké školy majú možnosť podávať žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. Z. z. v študijnom odbore a stupni, v ktorom už majú oprávnenie na uskutočňovanie študijných programov do 31. marca 2021. S cieľom podporiť vysoké školy pri príprave a podávaní žiadosti o udelenie akreditácie […]

Continue Reading