Výberové konanie SAAVŠ 1/2019

Archív

Predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

so sídlom Stromová 1, 813 30 Bratislava

(ďalej len „agentúra“)

v súlade s § 14 ods.2 písm. d) a § 38 ods. 11 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Označenie výberového konania: Výberové konanie SAAVŠ 1/2019

Hlavné úlohy:

 • zabezpečovanie riadneho chodu agentúry vrátane administratívneho, technického, priestorového a personálneho zabezpečenia,
 • riadenie kancelárie agentúry,
 • vypracúvanie návrhu rozpočtu agentúry,
 • kalkulácia nákladov činností a vypracúvanie návrhu sadzobníka poplatkov,
 • zabezpečovanie ekonomickej agendy agentúry vrátane vedenia účtovníctva, daňových pravidiel a ďalších výkazov,
 • vypracúvanie návrhu účtovnej závierky a návrhu výročnej správy o činnosti a hospodárení agentúry,
 • vypracúvanie návrhu rozdelenia výsledku hospodárenia alebo vyrovnania výsledku hospodárenia,zabezpečovanie administratívnych činností, registratúry,
 • technicko-hospodárskych činností, materiálno-technického zabezpečenia a podmienok pre prácu odborných orgánov agentúry, pracovných skupín a pod.,
 • zabezpečovanie komplexného spracúvania, vedenia a aktualizovania personálnej a mzdovej agendy,
 • komunikácia s príslušnými štátnymi orgánmi a inými organizáciami v oblasti administratívno-technickej a ekonomickej.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • najmenej päťročná prax v riadení v právnickej osobe.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • Nevyžaduje sa.

Ďalšie požiadavky, schopnosti a osobnostné predpoklady:

 • skúsenosť s finančnými, administratívnym a technickým zabezpečovaním chodu verejnoprávnej inštitúcie,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa riadia organizácie verejného sektora,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti vysokého školstva,
 • manažérske a organizačné schopnosti, schopnosť efektívnej komunikácie, samostatnosť, zodpovednosť,
 • skúsenosti z realizácie, resp. financovania a/alebo administrácie projektov výhodou,
 • práca s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet),
 • ovládanie anglického jazyka – úroveň B2.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:

 • Nevyžaduje sa

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 1. bezúhonnosť,
 2. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Funkcia vedúceho kancelárie je podľa § 13 ods. 2 zákona nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo iným pracovnoprávnym vzťahom s vysokou školou so sídlom na území Slovenskej republiky.

Funkcia vedúceho kancelárie agentúry je ďalej podľa § 13 ods. 1 nezlučiteľná s funkciou:

 1. rektora a prorektora; to platí, aj ak ide o osobu poverenú výkonom funkcie rektora,
 2. štatutárneho orgánu súkromnej vysokej školy,
 3. člena správnej rady verejnej vysokej školy alebo člena správnej rady súkromnej vysokej školy,
 4. člena vedeckej rady vysokej školy, umeleckej rady vysokej školy alebo vedeckej a umeleckej rady vysokej školy alebo vedeckej rady fakulty, umeleckej rady fakulty alebo vedeckej a umeleckej rady fakulty,
 5. dekana a prodekana; to platí, aj ak ide o osobu poverenú výkonom funkcie dekana,
 6. vedúceho súčasti vysokej školy,
 7. kvestora alebo tajomníka fakulty,
 8. vedúceho zamestnanca vysokej školy, vedúceho zamestnanca fakulty,
 9. prezidenta Slovenskej republiky,
 10. poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, poslanca Európskeho parlamentu, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva obce alebo poslanca miestneho zastupiteľstva,
 11. člena vlády Slovenskej republiky,
 12. štátneho tajomníka,
 13. generálneho tajomníka služobného úradu,
 14. predsedu samosprávneho kraja, starostu obce alebo starostu mestskej časti,
 15. predsedu, vedúceho alebo riaditeľa ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy,
 16. prokurátora, sudcu alebo sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo
 17. predsedu Slovenskej akadémie vied alebo člena jej predsedníctva.

Podľa § 13 ods. 4 zákona je vedúci kancelárie povinný najneskôr v deň vymenovania do funkcie skončiť výkon inej funkcie alebo činnosti, ktorá je nezlučiteľná s funkciou vedúceho kancelárie agentúry. Vedúci kancelárie je povinný do 30 dní po svojom vymenovaní písomne oznámiť predsedovi výkonnej rady, že spĺňa podmienky nezlučiteľnosti svojej funkcie.

Druh pracovnoprávneho vzťahu

Pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas. Výšku mzdy ustanovuje § 17 ods. 1 zákona.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie agentúry,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania, odbornej a riadiacej praxe,
 • motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o splnení podmienky najmenej päťročnej praxe v právnickej osobe s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,
 • čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona,
 • projekt koncepcie budovania kancelárie agentúry (rozsah dve až päť normostrán),
 • kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území Slovenskej republiky,
 • kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v prihláške do výberového konania a ostatných požadovaných dokumentoch,
 • výpis z registra trestov štátu mimo územia členských štátov Európskej únie, v ktorom sa zdržiaval; predkladá len uchádzač, ktorý sa v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov mimo územia členských štátov Európskej únie; ak príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov takého štátu sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace,
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v prihláške do výberového konania a požadovaných dokumentoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum a miesto podania prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi:

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou, v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE SAAVŠ 1/2019– NEOTVÁRAŤ!“ do 21. júna 2019 – na adresu :

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Stromová 1

813 30 Bratislava

alebo doručte osobne do 21. júna 2019 do rúk kontaktnej osoby alebo predsedu výkonnej rady agentúry na adrese Staré grunty 52, 842 44 Bratislava v úradných hodinách v pracovné dni od 09:00 – 16:00 hod.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať aj elektronicky na e-mailovú adresu: sona.gewisslerova@saavs.sk do 21. júna 2019.

Ak uchádzač podá prihlášku do výberového konania vrátane požadovaných dokladov elektronicky, je povinný doručiť ju do kancelárie agentúry, k rukám kontaktnej osoby alebo predsedu výkonnej rady agentúry aj písomne, a to najneskôr v deň výberového konania.

Rozhodujúci je dátum podania prihlášky do výberového konania na poštovú prepravu alebo dátum elektronického doručenia tejto prihlášky. Na prihlášky podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Kontaktná osoba

Meno: Mgr. Soňa Gewisslerová

Telefónne číslo: 0948 904 571

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený e-mailom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Bratislave, dňa 07.06.2019

predseda výkonnej rady

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *