Pracovné stretnutie SAAVS s osobami zodpovednými za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokých škôl k podávaniu žiadostí o posúdenie vnútorného systému

11.06. 2021 o 9:00 Pracovné stretnutie SAAVS s osobami zodpovednými za vnútorný systém zabezpečovania kvality Pracovné stretnutie agentúry s osobami zodpovednými za vnútorný systém vysokých škôl k stavu zosúlaďovania vnútorných systémov a k podávaniu žiadostí o posúdenie vnútorného systému sa uskutočnilo 11.6.2021. Súčasťou stretnutia bola diskusia o spôsobe podávania žiadosti o posudzovanie vnútorného systému a o […]

Continue Reading

Vzdelávanie orientované na študenta (SCL – “Student-centered learning”)

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia Podujatie organizované v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) sa uskutočnilo 9. 4. 2021.Zástupcovia ŠRVŠ spolu so zástupcom Európskej študentskej únie (ESU) a inými hosťami diskutovali ako otočiť kompas vzdelávania na študenta.Pozvánka na podujatiePrepojenie SCL na ESG 2015 – Pegi Pavletić, Európska študentská únia   Výsledky hlasovania účastníkov MentimerZvyšovanie kompetencií vysokoškolských učiteľov […]

Continue Reading

Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia On-line diskusia k profilu absolventa, cieľom a výstupom vzdelávania sa uskutočnila 19. 3. 2021. Cieľom podujatia bolo iniciovať diskusiu a umožniť vysokým školám zdieľať rôzne prístupy v uvedenej oblasti interného zabezpečovania kvality.Súčasťou bola tiež komunikácia východiskových požiadaviek pri definovaní cieľov a výstupov vzdelávania z pohľadu Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského […]

Continue Reading

Zosúlaďovanie študijných programov

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia On-line konzultácia k procesu zosúlaďovania študijných programov sa uskutočnila 5. 3. 2021. Podujatie bolo zamerané na sprostredkovanie základných informácií o termínoch a postupoch zosúlaďovaní študijných programov v prechodnom období do 1. 9. 2022.Cieľom podujatia bolo tiež akcentovať nové očakávania od študijných programov, ktoré vysoké školy musia uplatniť: Identifikácia potrieb praxe a […]

Continue Reading

Podávanie žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia Vysoké školy majú možnosť podávať žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. Z. z. v študijnom odbore a stupni, v ktorom už majú oprávnenie na uskutočňovanie študijných programov do 31. marca 2021. S cieľom podporiť vysoké školy pri príprave a podávaní žiadosti o udelenie akreditácie […]

Continue Reading

Oznámenie o schválení zmien a doplnení metodiky na vyhodnocovanie štandardov

Výkonná rada SAAVŠ schválila návrh na zmenu a doplnenie metodiky na vyhodnocovanie štandardovpredložený na jej26. zasadnutí dňa 18. februára 2021. Príslušné dokumenty sú k dispozícii pod položkou hlavného menu Štandardy > Metodika na vyhodnocovanie štandardov. Metodika na vyhodnocovanie štandardov – znenie do 18.02.2021 Zmeny a doplnenia metodiky na vyhodnocovanie štandardov zo dňa 18.2.2021 Zmeny a doplnenia […]

Continue Reading

Výzva na podávanie prihlášok na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) žiada uchádzačov, ktorí majú záujem stať sa posudzovateľmi agentúry  a spĺňajú nižšie uvedené požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry, aby zaslali prihlášku prostredníctvom predmetného online formulára. […]

Continue Reading

Záznamy z konferencie

Záznamy z podujatia sú k dispozícii odbornej verejnosti a majú len informatívny charakter. Záväzné sú znenia štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardov pre študijný program a štandardov pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov uverejnené na webovom sídle agentúry. K jednotlivým záznamom a PDF prezentáciám sa dostanete po kliknutí na príslušný […]

Continue Reading