Bezprecedentný pokus ovládnuť akreditačnú agentúru

Tlačové správy

Slobodné a kvalitné vysoké školstvo sa nedá budovať politickými nomináciami, pretože na to vždy doplatia študenti a vysokoškolskí učitelia a v konečnom dôsledku celá spoločnosť. Napriek tomuto faktu sa na Slovensku chystá zmena zákona, proti všetkým zásadám dobre spravovanej spoločnosti a v rozpore s princípom transparentnosti. Narýchlo predkladaným pozmeňovacím návrhom popri prijímaní novely zákona o vysokých školách, má byť okrem iného úplne zmenená štruktúra orgánov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a obsadená nová pozícia „generálneho riaditeľa“ priamo z úrovne predsedu vlády SR bez výberového konania.


Narýchlo a netransparentne presadzované zmeny v agentúre priamo ohrozia jej postavenie v medzinárodných štruktúrach, snahu o začlenenie slovenského vysokého školstva do európskeho priestoru a najmä znehodnotia dvojročnú intenzívnu prácu vysokých škôl na splnení náročných akreditačných štandardov zameraných na zlepšovanie vzdelávania na vysokých školách v prospech študentov.


Tento pozmeňovací návrh podľa slov štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa, o ktorom sa zmienil v relácii Téma dňa 9.3.2022 v televízii TA3 predstavila ministerstvu školstva poradkyňa predsedu vlády SR pre vysoké školstvo Renáta Hall. Renáta Hall pracovala donedávna v agentúre ako koordinátorka analytických činností do 31. decembra 2021, kedy ukončila pracovný pomer dohodou.

Rovnako Renáta Hall tento návrh osobne prezentovala poslancom aj na pôde výboru Národnej rady SR vo štvrtok, dňa 10. 3. 2022.

Ústrednou myšlienkou navrhovanej zmeny je okamžitá náhrada výkonnej rady za tri nové orgány agentúry s dvojnásobným počtom ľudí. „Podľa toho, s čím som bol oboznámený, návrh je rozsiahly a má veľa koncepčných nedostatkov. Zrejme aby sa tieto navrhované zmeny nestali predmetom odbornej verejnej diskusie, má byť zmena presadená poslaneckým pozmeňovacím návrhom predloženým do parlamentu až teraz pri finálnom schvaľovaní novely zákona o vysokých školách,“ povedal predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.

Jedným z hlavných princípov Európskych štandardov a usmernení pre zabezpečovanie kvality vzdelávania je nezávislosť agentúry posudzujúcej autonómne vysoké školy. Nezávislosť od politických, ekonomických či iných zásahov. Okrem pravdepodobného pokusu o politizáciu samotného vedenia agentúry prináša tento pozmeňovací návrh novely vysokoškolského zákona viacero ďalších problémov. Napríklad explicitne uzákoňuje možnosť konfliktu záujmov, akoby sa s takýmito konfliktmi počítalo. Len na doplnenie v súčasnom znení zákona, ktorým bola zriadená agentúra je konflikt záujmov členov orgánov agentúry veľmi prísne upravený a vylúčený. Niektoré časti úpravy môžu byť nevykonateľné. Iné zasahujú do oprávnených záujmov či práv iných osôb. Odchýlky od požiadaviek Európskych štandardov a usmernení, by znamenali diskvalifikovanie agentúry v snahe o plnoprávne začlenenie sa do združenia európskych akreditačných agentúr a zápis do Európskeho registra agentúr.

Vysoké školy v súčasnosti zavádzajú svoje vnútorné systémy riadenia kvality podľa akreditačných štandardov vydaných agentúrou v súlade s Európskymi štandardami a usmerneniami. Usmerňovanie vysokých škôl agentúrou vysoko ocenila aj OECD v správe, ktorú vydala v novembri minulého roka a odporučila  v nich pokračovať. Ak táto novela „prejde“, výrazne zneistí desaťtisíce študentov a vysokoškolských učiteľov, bude paralyzovať rozbehnuté aj pripravované akreditačné procesy.

Akreditačný proces na Slovensku je už dnes nastavený v súlade s platnými európskymi pravidlami. V tomto roku školy už ponúkajú prvé študijné programy akreditované agentúrou podľa nových pravidiel. Proces akreditácií prebehol v plnej spolupráci so slovenskými vysokými školami, domácimi aj zahraničnými expertami, študentami i zástupcami praxe. Študentom prinesie väčšiu kvalitu a odbornosť vzdelania.


Kontakt pre médiá: Zlata Petrusová, zlata.petrusova [at] saavs.sk; t. č.: 0948/988 265