Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je novozriadená verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. ako právnická osoba so sídlom v Bratislave.

Poslaním agentúry je prispievať k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania modernými nástrojmi v súlade s Európskymi štandardmi pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015). Agentúra má poskytovať zrkadlo kvality vysokým školám a rozhodovať o udelení príslušných akreditácií v zmysle zákona. Agentúra nahrádza činnosť doterajšej Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR pri posudzovaní žiadostí vysokých škôl a tiež preberá rozhodovaciu právomoc ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Osnovou pre akreditačnú činnosť agentúry budú štandardy, ktorých návrh agentúra v najbližšom období predloží spolu s vyhodnotením pripomienok zaslaných verejnosťou na vyjadrenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predpokladá sa, že prvé žiadosti vysokých škôl o akreditáciu začne agentúra prijímať v druhom štvrťroku 2020.