Orgány agentúry

Výkonná rada

Výkonná rada agentúry je orgánom vykonávajúcim zásadné rozhodovanie vo veciach akreditácií formou uznesení a tiež schvaľuje základné dokumenty. Jej zloženie priamo ovplyvňujú reprezentácie vysokých škôl priamou nomináciou a predstavitelia zamestnávateľských združení. Menuje ich minister školstva.

Predseda výkonnej rady je štatutárnym zástupcom a je vyberaný výberovým konaním.

Predseda výkonnej rady

prof. Ing. Robert Redhammer, CSc.

Podpredseda výkonnej rady

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

Členovia výkonnej rady

MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA
prof. RNDr. František Kačík, PhD.
Ing. Viliam Kupec, PhD.
Mgr. art. Bálint Lovász
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

Uznesenia výkonnej rady agentúry


Vedúci kancelárie

Vedúci kancelárie je v zmysle zákona orgánom agentúry, zabezpečuje riadny chod agentúry, t. j. zabezpečuje administratívne, technické, priestorové a materiálne podmienky pre činnosť agentúry.

Ing. Dušan Faktor, PhD.


Odvolacia komisia

Členovia komisie agentúry pre posudzovanie námietok:
JUDr. Peter Štrpka, PhD.
JUDr. Marcel Jurko, PhD.
Mgr. Roman Oleksik, LL.M.

Náhradníci:
prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Údaje povinne zverejňované o členoch komisie agentúry pre posudzovanie námietok podľa § 18 ods.2 zákona č.269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania


Kontrolór

Ing. Ivan Hargaš

Údaje povinne zverejňované o kontrolórovi agentúry podľa § 18 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania