Otázky často kladené účastníkmi konzultácií

Otázky a súvisiace odpovede nemusia zohľadňovať špecifiká všetkých vysokých škôl a majú len informatívny charakter. Záväzné sú znenia štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardov pre študijný program a štandardov pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov uverejnené na webovom sídle agentúry.

FAQ k novele zákona o VŠ uverejnené na stránke MŠVVŠ SR