SEQA – ESG

Cieľom projektu je podpora krajín a ich agentúr na zabezpečovanie kvality vysokého školstva pri dosahovaní súladu s ESG 2015 (SEQA ESG) s podporou programu Erasmus+ Európskej únie. Projekt je koordinovaný agentúrou ENQA. Okrem Slovenska sa na projekte zúčastňujú zástupcovia systémov zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania Českej republiky, Čiernej Hory, Malty, Moldavska a Albánska.

Jedným z výstupov projektu SEQA – ESG je Národný akčný plán v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl, ktorý vypracovala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.