SPOLUPRÁCA KRAJÍN V4 V OBLASTI KVALITY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

Aktuality Projekty Realizované podujatia TOP

Bratislava,14.10.2021

Vedúci predstavitelia akreditačných agentúr krajín Vyšehradskej skupiny podpísali dňa 7.októbra na schôdzi v Budapešti memorandum, vytvárajúce spoločné fórum pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v krajinách V4 (V4QA Fórum).

Pozvanie prijal a rokovania sa osobne zúčastnil predseda Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, prof. Ing. Robert Redhammer, CSc., spoločne so zástupcami z Poľska a Českej republiky.

Všetci zúčastnení predstavitelia sa zhodli na spoločných cieľoch prispievať k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania vo svojej krajine, a taktiež na viacerých úskaliach na ceste za týmito cieľmi. Jedným z nich je „efekt“ relatívne malých krajín, kde odborníci v úzkom odbore sa navzájom poznajú a je náročné zabezpečiť nezávislosť a nestrannosť hodnotení domácimi expertami.

V Memorande sa agentúry dohodli na rozvoji kooperácie v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Pôjde najmä o vzájomnú výmenu informácií, o náhľad do registrov a výmenu praktických skúseností s posudzovaní a rozhodovaní. Dohodla sa aj vzájomná výmena expertov z jednotlivých agentúr vrátane možností zúčastňovať sa na vyhodnocovaní inštitucionálnej a programovej činnosti ich priamou participáciou vo vzájomných procedúrach.

Predsedovia akreditačných agentúr sa dohodli na rotačnom princípe každoročného pracovného stretnutia. Budúci rok bude predsedať V4 Slovenská republika, preto sa rokovanie uskutoční v Bratislave.