Vízia

Image by suksao on Freepik

Vízia

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) je národným referenčným bodom v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Je uznávaná v rámci európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

Svojimi činnosťami prispieva k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania, čím sú napĺňané očakávania zainteresovaných strán a širokej verejnosti a tak sa upevňuje spoločenské postavenie a uznanie a zvyšuje atraktivita vysokých škôl v SR.