Agentúra vyzýva vysoké školy k väčšej pozornosti voči nástrojom umelej inteligencie vo vzdelávaní

Tlačové správy

Bratislava, dňa 17. 2. 2023, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) vydala vyhlásenie k využívaniu nových komunikačných nástrojov využívajúcich umelú inteligenciu. Vyzýva v ňom vysoké školy k väčšej pozornosti voči využívaniu týchto nástrojov, ktoré sa stávajú široko dostupnými pre verejnosť vrátane študentov.

Pokroky v technológiách poskytujú zaujímavú možnosť vyspelej jazykovej konverzácie s počítačom, ktorý už nie je len v rovine vyhľadávania informácií, ale má prvky inteligentného spracovania odpovede. Tým poskytuje nové možnosti využívania až po zostavovanie článkov, slohových prác, esejí a podobne.

Máme signály, že najmä ChatGPT je obľúbený medzi študentmi stredných a vysokých škôl aj na Slovensku. Neraz sú tieto nové možnosti využívané zástupne, miesto vlastnej práce študentov samotných, a to nie je správne,“ hovorí Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry. „Problém je to vtedy, keď sa tým mylne preukazujú schopnosti študentov. Do popredia sa tak dostáva otázka výchovy k férovosti,“ dodáva Redhammer. 

Problémom môže byť situácia, keď študent alebo žiak predkladá miesto svojej vlastnej práce, prácu počítača rovnako ako prácu inej osoby. To je vnímané ako podvádzanie podobne ako opisovanie alebo plagiát. Na rozdiel od „klasických“ plagiátov je však práca umelej inteligencie ťažšie zistiteľná štandardnými „antiplagiátorskými“ softvérmi.

Agentúra upozorňuje na tieto nové možnosti najmä učiteľov. Overovanie poznatkov osvojených študentmi, ako aj obhajoby samostatných či záverečných prác preto musia byť dôslednejšie a musia mať personalizovanejší charakter. Do popredia sa dostáva priama verbálna komunikácia priebežne počas školského roka a určitý vzťah medzi učiteľov a študentom.

Agentúra neodporúča školám plošne zakazovať tieto technológie. Naopak, vyzýva k ich zmysluplnému využívaniu,“ hovorí profesor René Matlovič, podpredseda výkonnej rady agentúry. „Prítomnosť týchto technológií v bežnom živote sa bude rozširovať, ich sofistikovanosť zvyšovať. Preto odporúčame ich použitie v prácach priznať tak, aby bol jasný prínos študenta. Aj práca s týmito technológiami vyžaduje určité skúsenosti, poznatky a zručnosti,“ dodáva profesor Matlovič.

Pripomína mi to obdobie, kedy sa objavili prvé kalkulačky. Tiež nám ich zakazovali, po nejakom čase však sa to už nedalo udržať a aj v vzdelávaní sa začali využívať. Aj toto je akoby kalkulačka, ibaže nevykonáva matematické operácie s číslami, ale odpovedá na otázky či zostavuje rozsiahlejšie texty na základe konkrétneho zadania,“ povedal Redhammer.

Určitým rizikom je paradoxne jazyková vyspelosť odpovedí, často nerozoznateľných od odpovedí človeka. To na druhú stranu prináša nové možnosti. Preto jej využívaniu by sme nemali brániť. Treba si však uvedomiť limity a potenciálne negatívne dôsledky jej využívania,“ dodal Matlovič. 

Na pripravované reakcie vysokých škôl sa budú pýtať aj pracovné skupiny expertov agentúry v začínajúcich akreditáciách. „Očakávame, že konkrétne reakcie vysokých škôl budú témou aj pri nadchádzajúcich akreditáciách, ktoré prebehnú tento rok,“ uviedol Redhammer.