Vyhlásenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Aktuality TOP

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo upozorňuje vysoké školy na akútnu potrebu venovať sa vplyvu sofistikovaných komunikačných nástrojov na báze umelej inteligencie. Technológie umelej inteligencie majú potenciál zásadne zmeniť spôsob, akým sa vysokoškolské vzdelávanie realizuje a organizuje. Stávajú sa široko dostupné aj na Slovensku a sú čoraz dokonalejšie. Tieto nástroje využívajú najmä študenti.

Agentúra vníma nové možnosti skôr ako príležitosť, než hrozbu. Odporúča vysokým školám zaujať k nim otvorený postoj a sústrediť sa na ich zmysluplné začleňovanie do vzdelávacích a iných tvorivých činností. Agentúra neodporúča využívanie týchto nástrojov plošne zakazovať. Vysoké školy majú overovanie výsledkov vzdelávania, t. j. skúšky a obhajoby samostatných prác primerane upraviť tak, aby spoľahlivo overovali vedomosti, zručnosti a odborné schopnosti študentov.

Nástroje na báze umelej inteligencie by mali byť využívané rozvážne s uvedomením si ich limitov a potenciálnych negatívnych dopadov. Znamená to potrebu zaviesť do vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl regulácie pri využívaní umelej inteligencie s dôrazom na zachovanie akademickej integrity. Umelá inteligencia a jej využívanie predstavuje impulz na inovácie obsahu vysokoškolského vzdelávania. Vysoké školy by mali byť schopné pripravovať študentov na budúce využívanie týchto nových technologických nástrojov, a to primerane vo všetkých študijných odboroch.