Konzultácie k metodike vyhodnocovania štandardov

Aktuality TOP

Agentúra začína konzultácie s predstaviteľmi reprezentácií vysokých škôl a ďalších zainteresovaných strán k príprave metodiky vyhodnocovania akreditačných štandardov. Prípadné námety na zlepšenie prosím adresovať agentúre do 24. 7. 2020 tak, aby sme mohli s nimi ďalej pracovať. Ide o nadväzujúci krok na schválenie a zverejnenie štandardov pre vnútorný systém, štandardov pre študijný program a štandardov pre habilitačné a inauguračné konanie. V zmysle § 2 ods. 4, písm. d) zákona  č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa metodikou rozumie súbor postupov, kritérií a ukazovateľov, prostredníctvom ktorých pracovné skupiny výkonnej rady agentúry a zamestnanci agentúry vyhodnocujú plnenie štandardov a opatrení na zabezpečenie súladu vnútorného systému alebo jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém.