Novela vysokoškolského zákona ohrozuje nezávislosť akreditačných procesov

Tlačové správy

Stanovisko k medializovaným výhradám na adresu akreditačnej agentúry

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sa o návrhu zmien štruktúry orgánov agentúry prostredníctvom nového pozmeňovacieho návrhu k novele vysokoškolského zákona dozvedá z médií. Pozmeňovací návrh negatívne ovplyvní dva roky pripravované akreditačné procesy vysokých škôl, ktorých cieľom je vniesť mechanizmy zlepšovania a zabezpečovania kvality vzdelávania priamo dovnútra vysokých škôl presne v duchu európskych štandardov a usmernení (ESG 2015). Navrhovaná zmena zruší nezávislosť agentúry, základný predpoklad prijatia do európskych štruktúr, a tým aj zníži hodnotu diplomov vysokoškolákov v zahraničí.


 „V dobre spravovanej spoločnosti nie je štandardné, aby sa takto zásadné zmeny vo fungovaní nezávislej a odbornej zložky vysokého školstva diali bez účasti dotknutých strán. Špeciálne v situácii, keď chystané zmeny môžu zmariť zaradenie do európskych štruktúr, v ktorých Slovensko ako jedna z mála krajín stále chýba.“ povedal Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo bude iniciovať stretnutie s ministrom školstva, na ktorom sa chce otvorene rozprávať o tom, prečo agentúra nebola informovaná o návrhu zmien zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na poslednú chvíľu, ktoré budú mať dopady aj na akreditačné procesy. Zároveň budú zástupcovia agentúry s ministrom diskutovať o tom, že zásahy štátu do nezávislosti inštitúcií spojených s vysokým školstvom, najmä z politických dôvodov, spôsobia vyčlenenie Slovenska z európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

Akreditačné procesy na Slovensku dnes prebiehajú v súlade s platnými Európskymi štandardmi a usmerneniami (dohovorom ministrov školstva v Európe). Na prelome rokov agentúra akreditovala 177 žiadostí vysokých škôl o akreditáciu nových študijných programov, ktoré už boli posudzované podľa týchto európskych pravidiel. Na tie úspešne akreditované sa budú môcť uchádzači o štúdium už prihlásiť. Agentúra zdôrazňuje, že návrhy nových študijných programov museli byť podrobené oponentúre odborníkmi aj z praxe ešte pred podaním žiadostí o ich akreditáciu. Aj napriek tomu bolo 10% žiadostí vysokých škôl o akreditáciu po ich posúdení externými expertami agentúry zamietnutých pre nesplnenie štandardov. 

Súčasne vysoké školy na základe odporúčaní agentúry zrušili viac ako 1 000 neperspektívnych študijných programov. Tento proces prebehol v úzkej spolupráci so slovenskými vysokými školami a prinesie to študentom väčšiu kvalitu a odbornosť.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sa aktuálne podrobuje medzinárodnému posúdeniu súladu svojich postupov s Európskymi štandardmi a usmerneniami (ESG 2015) príslušnými európskymi autoritami. Ak agentúra uspeje, stane sa členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ENQA) a bude zapísaná do Európskeho registra zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR). Plnému členstvu predchodkyne agentúry – Akreditačnej komisii, poradnému orgánu vlády SR bránilo naplnenie požiadavky na nezávislosť od politickej moci.

Zástupcovia Slovenskej akreditačnej agentúry chcú s ministrom školstva prerokovať aj pôsobenie Bálinta Lovásza v štruktúrach agentúry. Napriek tomu, že je už bezmála 3 roky členom výkonnej rady agentúry a podieľa sa na prakticky všetkých rozhodnutiach, začal aktívne spochybňovať jej doterajšie pôsobenie až teraz. Týmto buď odmieta prebrať svoju časť zodpovednosti za prácu tejto agentúry, alebo sa svojou kritikou iba účelovo snaží vytvoriť priestor na politizáciu agentúry.


Kontakt pre médiá: Zlata Petrusová, zlata.petrusova [at] saavs.sk; t. č.: 0948/988 265