Pripomienkovanie návrhu akreditačných štandardov pre spoločné študijné programy

Tlačové správy

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zverejnila na pripomienkovanie úpravu akreditačných štandardov pre študijný program. Ide o reakciu na novelizáciu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania z decembra 2020. Návrh špecifikuje požiadavky na kvalitu pre spoločný študijný program viacerých vysokých škôl v súlade s európskymi zvyklosťami.

Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v prílohe článku.