Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo čoskoro naplní Plán obnovy

Aktuality Tlačové správy TOP

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) je zodpovedná za implementáciu reformy „Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania“, ktorá je súčasťou Plánu obnovy pod názvom „Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl“. V súčasnosti sa výrazným spôsobom priblížila k splneniu všetkých stanovených cieľov tohto plánu.


Prístup SAAVŠ k akreditáciám vysokoškolského vzdelávania je postavený na Európskych štandardoch a usmerneniach (ESG 2015). Nezávislosť agentúry a prispôsobenie sa európskym štandardom má zabezpečiť riadne členstvo v Európskej asociácii pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania ENQA a registráciu v Európskom registri zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania EQAR. SAAVŠ tomuto cieľu plne podriadila svoju činnosť v roku 2022. Spolu s partnermi ukončila riešenie európskeho projektu SEQA-ESG a začala komunikovať s európskymi inštitúciami. V novembri 2022 uzavrela trojstrannú dohodu o procese európskeho hodnotenia agentúry Terms of Reference. SAAVŠ podľa dohody koncom marca 2023 navštívi hodnotiaca skupina pre európsky audit. Jeho kľúčovým podkladom je samo-hodnotiaca správa, ktorú už SAAVŠ zaslala do ENQA.

Agentúra pripravila a schválila nové akreditačné štandardy, ktoré sprísnili normy a podmienky pre uskutočňovanie študijných programov a nastavili požiadavky na politiky, štruktúry a procesy pri vnútornom zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na vysokých školách. Vysoké školy sa mali s novými štandardmi zosúladiť a túto skutočnosť oznámiť agentúre do 1.9.2022. Všetky vysoké školy so sídlom v Slovenskej republike si povinnosť splnili.

Prísnejšie pravidlá viedli k výraznej redukcii študijných programov. Celkový počet študijných programov sa znížil zo 6 675 študijných programov na začiatku implementácie reformy (k 1.9.2020) na 3 902 študijných programov v súčasnosti (k 30.11.2022). Vysoké školy zrušili 2 773 študijných programov, čiže 41,5 % ich pôvodného počtu na začiatku reformy. V rámci reformy si vysoké školy dali akreditovať 177 nových študijných programov a zostávajúce študijné programy upravovali tak, aby preukázali vysokú kvalitu vzdelávania s jasnou profiláciou a výraznou orientáciou na študenta a jeho potreby vzdelávania a učenia. Zohľadnili aj očakávania spoločensko-ekonomickej praxe. Vysoké školy si so štandardmi zosúladili vnútorné systémy zabezpečovania kvality, prostredníctvom ktorých majú do prípravy, monitorovania a úpravy študijných programov zapájať študentov a externé zainteresované strany.

Do konca roka 2022 majú ešte vysoké školy požiadať agentúru o posúdenie vnútorných systémov kvality a ich implementácie. V súčasnosti už prvá vysoká škola žiadosť podala a drvivá väčšina škôl (28 z 33) už má rozpracované žiadosti v informačnom systéme agentúry. SAAVŠ je pripravená na ich prijímanie a posúdenie. Na vyhodnocovanie štandardov schválila novú Metodiku a priebežne dopĺňa zoznam posudzovateľov, z ktorých bude vytvárať pracovné skupiny. Ich zloženie bude primerane reflektovať veľkosť, organizačnú štruktúru, odborovú diverzitu, poslanie a strategické ciele vysokých škôl. V pracovných skupinách budú zapojení aj zahraniční posudzovatelia, študenti a zástupcovia zamestnávateľov, profesijných organizácií a ďalších externých zainteresovaných strán. Konečné výsledky posúdenia vnútorných systémov kvality budú známe koncom roka 2023.