Zverejnenie návrhu na zmenu štandardov pre študijný program

Aktuality TOP

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo podľa § 23 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. zverejňuje návrh na zmenu štandardov pre študijný program a predkladá ho na pripomienkovanie verejnosťou. Predložený návrh je doplnením platných akreditačných štandardov o osobitosti pre spoločné študijné programy viacerých vysokých škôl.

Agentúra týmto reaguje na ustanovenie zákona č. 410/2020 Z. z. prijatého Národnou radou SR v decembri 2020, ktoré umožňuje vysokým školám podávať žiadosti o akreditáciu spoločných študijných programov viacerých vysokých škôl aj v prechodnom období, t. j. ešte pred ich úplným zosúladením sa zo zákonom č. 269/2018 Z. z. a akreditačnými štandardami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania.

Novela zákona č. 269/2018 Z. z. bola prijatá s cieľom umožniť vysokým školám aktívne sa podieľať na medzinárodnej spolupráci pri zavádzaní nových spoločných študijných programov a tým podporiť zlepšovanie kvality vzdelávania.

Pripomienky je možné zasielať do 3. februára 2021 na e-mailovú adresu info@saavs.sk. Pripomienky doručené počas tejto lehoty budú následne vyhodnotené a ich vyhodnotenie zverejnené na webovom sídle agentúry.