Vysoké školy už zaviedli vnútorné systémy kvality. Tie zaručia vyššiu kvalitu, ale aj lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce

Aktuality Tlačové správy TOP

Úprava a rušenie študijných programov na vysokých školách pokračuje. Dva roky trvajúci proces zavádzania nových štandardov vo vysokých školách prináša ovocie a slovenské vysoké školy už majú nastavené vlastné vnútorné systémy zabezpečovania kvality, začali pracovať a preverujú či spĺňajú štandardy. To, čo sa na prvý pohľad môže zdať ako pokles ponuky vzdelávacích programov na vysokých školách je v skutočnosti výsledkom tlaku na rast kvality, zapojenia praxe do vzdelávania a lepšej informovanosti študentov o možnostiach budúceho uplatnenia v reálnom živote.

,,Z dnešnej diskusie vyplýva, že vysoké školy už zaviedli svoje vnútorné systémy kvality a preverujú študijné programy. Od vysokých škôl očakávame, väčšiu flexibilitu pre študentov, lepšie manažovanie zdrojov a s tým spojené efektívne vnútorné mechanizmy zlepšovania kvality vzdelávania priamo na vysokých školách,“ povedal Róbert  Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry. Podľa jeho slov je dôležité, že za tento proces sú spoluzodpovedné aj samotné univerzity, čo ich samotné motivuje k lepšej spolupráci s akreditačnou agentúrou. Akreditačné štandardy vydané našou agentúrou totiž sledujú Európske štandardy a usmernenia pre zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania – ESG. „ESG predstavuje tie najlepšie skúsenosti zo strážením kvality vysokoškolského vzdelávania, čo v Európe máme“ upresnil.

Prakticky to má študentom priniesť väčšiu transparentnosť, viacej informácií o programe, cieľoch vzdelávania, o kvalifikácií, ktorú absolvovaním programu získajú, vyššiu flexibilitu štúdia, väčší vplyv študentov a praxe na obsah a pod.

,,Akreditačné procesy vnímam ako  šancu na zlepšenie kvality vzdelávania na našej škole. Pozitívne vnímam, že akreditačné procesy sú v zásadnej miere cez štandardy sústredené na študentov čo nikdy predtým pri akreditáciách nebolo. Sústreďujú sa na spôsoby vzdelávania, na to aké služby má škola poskytnúť aby sa skvalitňovala výučba. Študenti sú pri premýšľaní o budúcnosti každej jednej školy kľúčoví,“ skonštatovala Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Dvojročnú lehotu na zosúladenie dostali školy najmä preto, aby stihli utlmiť tie študijné programy, ktoré nebudú zosúlaďovať, ale ešte na nich študenti študujú. Predpokladá sa preto, že od nového akademického roka budú školy poskytovať už len zosúladené študijné programy.

Celá réžia je v kompetencii vysokých škôl. Väčšina vysokých škôl vzala zodpovednosť do vlastných rúk a preveruje úroveň svojich študijných programov. Môže ich upraviť alebo zrušiť.

,,Pred niekoľkými mesiacmi sme zrušili prakticky všetky študijné programy, ktoré sme zrušiť chceli. Celkovo sme zrušili okolo 400 študijných programov . Mnoho týchto  programov bolo zrušených práve v externej forme, pretože na našej univerzite klesá záujem o externé štúdium. Máme však aj fakulty, ktoré nezrušili ani jeden študijný program, pretože boli širokospektrálne. Tiež máme fakulty, ktoré mali desiatky študijných programov ale tieto programy boli užšie zamerané a zistili sme, že nie je dôvod mať takto úzko špecifikované programy, pretože absolvent získal vzdelanie iba vo veľmi úzkej oblasti. Za celý tento proces ďakujeme SAAVS, pretože zvýši kvalitu nami poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a hlavne uplatniteľnosť na trhu práce.“ vysvetlil Ervin Lumnitzer, prorektor Technickej Univerzity v Košiciach.

Ak vysoká škola nevie študijný program zosúladiť s novými požiadavkami akreditačných štandardov, alebo je o neho malý záujem, alebo nemá financie na jeho poskytovanie, či ho jednoducho považuje za neperspektívny, tak takýto študijný program škola zruší. Predpokladáme, že na drvivej väčšine študijných programov, ktoré budú školy utlmovať ku koncu tohto školského roka študenti stihnú doštudovať.

Napriek tomu sa ale môže stať, že sa to na niektorých školách úplne nepodarí. Ak prídu o akreditáciu a študenti nebudú môcť doštudovať študijný program, na ktorý sa zapísali, potom im vysoká škola musí ponúknuť možnosť doštudovať na inom podobnom študijnom programe, alebo sprostredkovať rovnaký (podobný) študijný program na inej vysokej škole.

Zmeny sa už teraz prejavili v číslach. Z viac ako 6 600 študijných programov, ktoré boli na Slovensku evidované v registri ministerstva školstva k 1.9. 2020 je dnes registrovaných približne 5 700. K začiatku nového školského roka sa podľa predpokladov SAAVS toto číslo ešte zníži o približne 1000. Celkovo to bude pokles o jednu tretinu za približne dva roky.

Kontakt pre médiá:
Zlata Petrusová: zlata.petrusova@saavs.sk, te.č.: 0948 988 265