Začína sa celoslovenský prieskum názorov doktorandov na kvalitu vzdelávania

Tlačové správy TOP

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) začína oslovovať doktorandov slovenských vysokých škôl s možnosťou odpovedať na otázky týkajúce sa kvality štúdia na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania. Výsledky prieskumu budú slúžiť ako podklad pre návrhy na zlepšenie podmienok poskytovania vzdelávania na najvyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.

Chceme, aby sa študenti mali možnosť priamo vyjadrovať k otázkam kvality vzdelávania. Prieskum dáva možnosť zapojiť sa každému doktorandovi,“ hovorí Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry. „Pri formulovaní otázok sme vychádzali z najlepších medzinárodných skúseností – Štandardov a usmernení pre zabezpečovanie kvality v európskom vysokoškolskom priestore, tzv. ESG a tiež s medzinárodnej dohody o vysokoškolských kvalifikáciách v Európe,“ dodáva.

Otázky v dotazníku sú zamerané aj na flexibilitu štúdia, skúsenosti so školiteľmi, s projektmi, s mobilitami, ako aj s dostupnosťou vedeckej literatúry, technickej infraštruktúry a s možnosťami publikovania výsledkov práce doktorandov. Venuje sa aj sociálnym a ekonomickým stránkam súvisiacim so štúdiom a poskytuje aj priestor pre námety na zlepšenie štúdia.

Keďže tretí stupeň má byť prepojený s vedeckým výskumom, časť otázok sa venuje aj výskumnej práci a vedeckým výsledkom príslušných pracovísk škôl a študentov.

Oslovovaní budú doktorandi slovenských vysokých škôl a ich čerství absolventi. Na Slovensku študuje tretí stupeň vysokoškolského štúdia 5750 študentov, z nich približne 41 % v externej forme.

Získané odpovede budú hromadne spracované so zachovaním anonymity respondentov. Celkové výsledky budú zverejnené formou sumárnej správy na webovom sídle SAAVŠ. Tam, kde to počty respondentov dovolia, sa počíta aj s triedením podľa skupín študijných odborov.

Celoslovenský doktorandský prieskum v skratke

National Survey of Doctoral Students in a nutshell

Röviden az Országos doktori felmérésről