staré | Žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.

Vysoká škola podáva žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. v informačnom systéme agentúry (https://is.saavs.sk/).
Pre vytvorenie prístupu do informačného systému vysoká škola oznámi agentúre meno, priezvisko, emailovú adresu a telefonický kontakt na osobu poverenú podávaním žiadostí v IS SAAVŠ.

Predloha žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu

Predloha žiadosti o udelenie akreditácie učiteľského / prekladateľského kombinačného študijného programu 

K žiadosti vysoká škola prikladá:

  1. Vnútornú hodnotiacu správu študijného programu.
  2. Opis študijného programu.
  3. Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu podľa čl. 6, odsek 3 Štandardov pre študijný program a čl. 21 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov.
  4. Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností podľa čl. 7, odsek 2 Štandardov pre študijný program a čl. 22 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov.
  5. Súhlasné stanovisko právnickej osoby uvedenej v opise študijného odboru, ak sa podľa opisu študijného odboru dané stanovisko vyžaduje.
  6. Súhlasné stanovisko príslušného ministerstva k uskutočňovaniu navrhovaného študijného programu, ak ide o štátnu vysokú školu.

Vysoká škola k žiadosti prikladá alebo poskytuje agentúre prístup k ďalším dôkazom súladu navrhovaného študijného programu so štandardmi pre študijný program, ktoré uviedla vo vnútornej hodnotiacej správe študijného programu, opise študijného programu a podkladoch pre hodnotenie tvorivých činností (vzdialene alebo počas posudzovania na mieste).

Konanie agentúry sa začína na základe žiadosti dňom doručenia úplnej žiadosti vrátane úhrady poplatku. Informácie o úhrade poplatku podľa Sadzobníka poplatkov vysoká škola uvádza v informačnom systéme agentúry pri odoslaní žiadosti.

Informačný systém agentúry po vložení podkladov vygeneruje formulár žiadosti, ktorý vysoká škola po podpise štatutárom zasiela agentúre prostredníctvom e-schránky.